enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
2010/9536 - AJUNTAMENT DE PRADES - Edicte de l'Ajuntament de Prades, de declaració de caducitat de la inscripció en el padró d'habitants (017-10)

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 068/2010, de data 2 de juny de 2010, per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i amb la resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es disposa la publicació de la resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut realitzar, es va procedir, de conformitat amb l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.
No havent-se presentat a l'Ajuntament per a sol·licitar la renovació de la seva inscripció padronal en el termini assenyalat en l'esmentat edicte, es comunica a les persones relacionades a continuació que s'ha declarat la caducitat de les seves inscripcions en el padró habitants i s'ha procedit a donar-les de baixa en l'esmentat padró.

Nom i cognoms NIE/Passaport
JAMAL ZOUKENNI T978607

Prades, 29 de juny de 2010. --- L'alcalde, Santiago Pons i Tous.

Data Publicació: 09/07/2010 BOP 157 - Fascicle 1