enfrdeitpt

Expediente núm.1 de modificación del presupuesto del ejercicio de 2012. Capítulos. Aprovación definitiva.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del pressupost de 2012 (14-2012)

L'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2012, s'ha publicat al BOP número 106, del dia 8 de maig de 2012 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.

INGRESSOS
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00 10.714,00 10.714,00

DESPESES
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
A) OPERACIONS CORRENTS
3 Despeses financers 0,00 1.014,00 1.014,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 0,00 9.700,00 9.700,00

Prades, 13 de juliol de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient     1
Data Publicació 21/07/2012
Inserció    2012-8045