enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsEl Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2011, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials.
Segon.- Sotmetre aquest acord i els text de l'ordenança fiscal que s'hi annexa a informació pública durant un període de trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP de Tarragona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les a·legacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP de Tarragona l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de l'ordenança aprovada, moment en que entrarà en vigor.

Prades, 6 de setembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient 10-2011 Data Publicació 13/09/2011 BOP 211 - Fascicle 1