enfrdeitpt

Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre l'aprovació definitiva del pressupost de 2011 (02/2011).

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

 

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici de 2011, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s'anuncià al BOP de Tarragona, núm. 72, de data 28.3.2011, i esdevingut definitiu, es fan públics el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.


PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 463.000,00
2 Impostos indirectes 25.000,00
Capítol Denominació Import euros
3 Taxes i altres ingressos 350.290,94
4 Transferències corrents 277.086,20
5 Ingressos patrimonials 25.025,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d'inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 586.597,86
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers . . .130.000,00
TOTAL 1.857.000,00

DESPESES
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 326.536,44
2 Despeses en béns corrents i serveis 478.164,56
3 Despeses financeres 10.500,00
4 Transferències corrents 19.450,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 772.141,00
7 Transferències de capital 186.100,00
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers . . .64.108,00
TOTAL 1.857.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Núm.
Denominació plaça Subescala - Classe places Grup Situació
F. Habilitació Nacional
Secretari-interventor Secretaria-intervenció 1 A2 Vacant

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX

Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Administratiu 1 Cap 1a administratiu Jornada parcial Cobert
Administratiu 2 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Administratiu 3 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 4 Oficial primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 5 Oficial primera Jornada completa Cobert
Bibliotecària 6 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Informadora turística 7 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Netejadora 8 Personal de neteja Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 9 Peó ordinari Jornada completa Coberta
Informàtic Telecentre 10 Informàtic Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 11 Treballadora familiar Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 12 Treballadora familiar Jornada completa Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL

Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Operari de neteja 1 Peó Jornada completa Vacant

Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest anunci, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 10 de maig de 2011. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació           14/05/2011
       
BOP           111 - Fascicle 1