enfrdeitpt

Aprovació definitiva de la modificació del pressupost (024/2010)

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
L'expedient de crèdit extraordinari número 01/2010, finançat mitjançant nous ingressos i amb baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al BOP número 157, del dia 9 de juliol de 2010 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.

INGRESSOS
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
B) OPERACIONS DE CAPITAL
7 Transferències de capital 1.178.766,00 73.836,99 1.252.602,99

DESPESES
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
A) OPERACIONS CORRENTS
2 Despeses en béns corrents i serveis 536.315,00 7.100,00 543.415,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 1.369.773,00 64.236,99 1.434.009,99
7 Transferències de capital 180.500,00 2.500,00 183.000,00

Prades, 27 de desembre de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

2011/1 - AJUNTAMENT DE PRADES - Data Publicació  12/01/2011 - BOP 8 - Fascicle 1