enfrdeitpt

Modificació d'ordenances per a l'exercici 2011. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2011 (023-10)

Publicats al BOPT número 248, del dia 28 d'octubre de 2010, i al tauler d'anuncis, l'acord provisional pel qual s'aprova la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2011, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies que ha estat exposat al públic.
En compliment del que disposa l'art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publiquen les modificacions aprovades.
En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOPT.

2010/16611 BOP 286 - Fascicle 2 - 15/12/2010


Prades, 9 de desembre de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

TEXT DE LES ORDENANCES

Ordenança fiscal núm. I-01
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D'ORDENACIÓ POTES-
TATIVA ACORDATS PER L'AJUNTAMENT

Article 1. Determinació de la quota líquida.
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,69%
Béns immobles rústics 0,72%
Béns immobles de característiques especials 1,11%
Ordenança fiscal núm. I-02
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Modificació

Article 5. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del següent coeficient 1,782342. Aquest coeficient s-aplicarà fins i tot en el supòsit en què l-esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:

Classe de vehicle Tarifa euros
A) Segons la potencia fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny.
Cavalls fiscals
De menys de 8 22,49
De 8 fins a 11,99 60,74
De 12 fins a 15,99 128,22
De 16 fins a 19,99 159,72
De 20 en endavant 199,62
2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
Cavalls fiscals
De menys de 16 31,49
De 16 fins a 25 49,50
De més de 25 148,47
B) Segons el número de places
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
Places
De menys de 21 148,47
De 21 fins a 50 211,46
De més de 50 264,32
C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 525 kg de càrrega útil, vehicles mixts i vehicles habitacle.
kg de càrrega útil
De menys de 1.000 75,36
De 1.000 fins a 2.999 148,47
De més de 2.999 fins a 9.999 211,46
De més de 9.999 264,32
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
kg de càrrega útil
De més de 750 i menys de 1.000 31,49
De 1.000 a 2.999 49,50
De més de 2.999 148,47
D) Segons els centímetres cúbics
1. Ciclomotors 7,88
2. Motocicletes:
Centímetres cúbics
Fins a 125 7,88
De més de 125 fins a 250 13,49
De més de 250 fins a 500 27,00
De més de 500 fins a 1.000 53,99
De més de 1.000 107,97


Ordenança fiscal núm. I-03
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Modificació

Article 4. Base imposable, quota i meritació
3. El tipus de gravamen serà del 3,02%.
Ordenança fiscal núm. I-05
IMPOST SOBRE l'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
Modificació

Article 5. Determinació de la quota líquida
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda per l'increment de valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, d'acord amb les següents operacions:
a) El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà del que s'estableix al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) Sobre el valor del terreny s'aplicarà la reducció del 40 per 100, llevat que el valor reduït sigui inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.
c) El valor del terreny en el moment de la meritació, d'acord amb l'apartat anterior, es multiplicarà pel percentatge obtingut en la següent regla:
Es calcularà el nombre d'anys complerts al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor. Aquest nombre d'anys es multiplicaran pel percentatge que li correspongui d'acord amb el període de generació que s'identifica a la següent taula:

Període de generació Percentatge
Entre 1 i 5 anys 3,18
Fins a 10 anys 2,92
Fins a 15 anys 2,55
Fins a 20 anys 2,30

2. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Període de generació Tipus
Entre un i cinc anys 25,43
Fins a 10 anys 25,43
Fins a 15 anys 25,43
Fins a 20 anys 25,43


Ordenança fiscal núm. T-01
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Modificació

Article 7è. Tarifa
La quantia de la taxa es regularà d'acord amb la següent:

Tarifa euros/unitat
Llicències i autoritzacions 8,70
Inscripcions en el Padró municipal d'habitants 1,00
Inscripcions en el Registre del cens d'animals de companyia 4,30
Certificacions d'empadronament i de convivència 1,80
Certificacions de documents o acords municipals 2,70
Certificacions cadastrals 4,30
Certificacions de cèdules urbanístiques 8,60
Altres certificacions 2,70
Informes de l'alcaldia 2,70
Compulses (per pàgina) 1,10
Fotocòpies, paper A4 0,50
Fotocòpies, paper A3 0,60
Fotocòpies color, paper A4 0,60
Fotocòpies color, paper A3 0,80
Fotocòpies de plànols cadastrals 1,10
Còpies de plànols cadastrals 1,40
Còpies d'altres documents cadastrals 1,40
Fax rebut (per pàgina) 0,50
Fax enviat (per pàgina) 1,10
Ordenança fiscal núm. T-02
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Modificació

Article 12.
Les tarifes a aplicar per cada llicència que hagi d'expedir-se seran les següents:

EPÍGRAF 1. INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES
Per cada construcció, instal·lació o obra de nova planta o reforma interior o reconstrucció, d'ampliació o millores de les existents, destinant-se a habitatges, locals comercials o indústries o qualsevol altre ús, s'acreditarà la taxa de l'1,76 per cent del pressupost total.

EPÍGRAF 2. PARCEL·LACIONS
En les llicències sobre parcel·lacions, reparcel·lacions, agrupacions, segregacions, etc. es pagarà per cada metre quadrat d'aquestes operacions la quantitat de 0,1032 euros.

EPÍGRAF 3. DEMARCACIÓ D'ALINEACIONS I RASANTS
Per la prestació del serveis d'estira de corda s'acreditarà la tarifa següent:
a) Fins a deu metres lineals 11,21 euros, per servei.
b) Per cada metre lineal que excedeixi de deu, es pagarà la quantitat de 2,23 euros.

EPÍGRAF 4. LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ
Les llicències per a ocupar, habitar, llogar habitatges o locals de qualsevol classe pagaran la tarifa de 56,10 euros.

EPÍGRAF 5. PRÒRROGUES D'EXPEDIENTS
Les pròrrogues de llicències que es concedeixin acreditaran les següents tarifes que es giraran sobre les quotes acreditades a la llicència original, segons l'escala següent:
a) Primera pròrroga: El 5 per 100.
b) Segona pròrroga: El 10 per 100.
c) Tercera pròrroga: El 15 per 100.

EPÍGRAF 6. OBRES MENORS
Les obres menors acreditaran una tarifa equivalent a l'1,76 per cent del pressupost d'execució de dites obres establint-se una quota mínima de 10,72 euros.

EPÍGRAF 7. COL·LOCACIÓ DE CARTELLS COMERCIALS
La col·locació de cartells comercials, per cada un 20,73 euros

EPÍGRAF 8. CANVI D'ÚS
Els canvis d'ús dels habitatges i locals acreditarà la quantitat de 0,2665 euros per metre quadrat, establint-se una quota mínima de 35,71 euros.

Article 38. Fiança per obra.
A l'atorgament de les llicències urbanístiques d'obres majors, el subjecte passiu haurà de constituir una fiança per import corresponent a l'1,04% de la base imposable, establint-se un mínim de 520 euros, a l'efecte de respondre de les obligacions vers l'Ajuntament derivades de la mateixa llicència. En les obres menors la fiança tindrà un import de 156 euros.


Ordenança fiscal núm. T-04
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
CEMENTIRIS MUNICIPALS
Modificació

Article 3.
Tarifes
1. Nínxols permanents (50 anys): 624,24 euros.
2. Terrenys per a construir panteons, mausoleus, etc.: 276,75 euros, el metre quadrat.
3. Conservació del cementiri; per nínxol, tomba, fossa o panteó i per any: 15,61 euros.
4. Autorització a empreses per a la prestació de serveis: 826,88 euros.
5. Expedició de títols funeraris i duplicats, per nínxol o sepultura: 19,85 euros, la unitat.


Ordenança fiscal núm. T-05
TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIONS D'ACTIVITATS
SERVEIS DE CLAVEGUERAM
Modificació

Article 4.
Tarifes
1. Drets de connexió, per cada unitat d-habitatge, magatzem o altres usos: 102,80 euros
2. Quota trimestral per conservació de la xarxa de clavegueram públic: 0,0785 euros/m3


Ordenança fiscal núm. T-06
TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES O RESIDUS SÒLIDS URBANS
Modificació

Article 4.
Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinats a la següent tarifa:

Tarifa Euros/Any
Concepte:
a) Habitatges de caràcter familiar 80,27
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar 337,21
c) Bars - restaurants 844,60
d) Hotels, fondes 1.011,64
e) Cases rurals, residències (segons núm. de places autoritzades)
Fins a 10 247,06
Més de 10 370,59
f) Restaurants 674,31
g) Locals comercials 156,09
h) Cases de colònies i similars (per cada plaça autoritzada) 15,27
i) Càmpings 10.394,54


Ordenança fiscal núm. T-07
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D-AIGUA
Modificació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa primera. Subministrament d'aigua
Quota de servei
Per cada connexió i per trimestre: 6,76 euros
Tarifa aigua
Consum fins a 36 m3/trimestre: 0,3450 euros/m3
Consum superior a 36 m3/trimestre: 0,8445 euros/m3
Tarifa segona. Conservació de comptadors
Per cada comptador i per trimestre: 1,17 euros
Tarifa tercera. Subministrament de comptadors
Comptador: 55,74 euros
Tarifa quarta. Subministrament de portelles
Portella façana: 66,38 euros
Portella terra: 122,29 euros
Tarifa cinquena. Drets de connexió
Per cada unitat d'habitatge, magatzem o altres usos: 222,06 euros


Ordenança fiscal núm. T-08
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS
Modificació

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa primera - PISCINA MUNICIPAL Euros
Entrada individual normal 3,40
Entrada individual infantil * 2,60
Entrada de grup normal (mínim 10 persones), per persona 2,70
Entrada de grup infantil * (mínim 10 persones), per persona 2,00
Abonament quinzenal normal 33,10
Abonament quinzenal infantil * 23,50
Abonament temporada normal 45,90
Abonament temporada infantil * 32,50
* Menors de 14 anys

Tarifa segona - PISTA DE TENNIS Euros
Per cada hora 6,60


Ordenança fiscal núm. T-09
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA
Modificació

Article 5. Quota tributària
2. Quadre de tarifes:

Classe d'instal·lació Euros
A) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos,
i altres productes anàlegs.
Per m2 i mes: 2,09
Tarifa mínima mensual: 37,09
B) Quioscos dedicats a la venda d'altres productes no
inclosos en l'epígraf anterior.
Per m2 i dia: 0,4627
Tarifa mínima diària: 8,35


Ordenança fiscal núm. T-10
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Modificació

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d'aplicar la tarifa pels metres quadrats d'ocupació.

Per cada m2 o fracció i per dia 0,1785 euros


Ordenança fiscal núm. T-11
TAXA PER L-OCUPACIÓ DE TERRENYS D-ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 5. Quota tributària
3.- Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:
a) Per cada metre quadrat de superfície ocupada per taules i cadires:
Període abril - setembre 7,19 euros
Períodes gener - març i/o octubre - desembre 14,38 euros
b) Per la utilització de veles o marquesines fixades a la via pública, es multiplicarà pel coeficient 1,2 la quantitat que resulti d'aplicar la tarifa de l'apartat anterior, segons la superfície ocupada per la vela o la marquesina.
c) Per la instal·lació d'altres elements segons resulti d'aplicar la tarifa de l'apartat a).


Ordenança fiscal núm. T-12
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM IN-DÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Modificació

Article 5. Quota tributària
3. Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:
Euros
Per cada m2 o fracció de superfície ocupada, per dia: 0,6678
Parades de mercat
Per dia de mercat: 6,80
Reserva de parada de mercat fixa durant els mesos de juliol i agost
Un dia: 63,50
Dos dies: 126,90
Dies destinats a mercat:
De setembre a maig: divendres de cada setmana, excepte els festius
De juny a agost: dimarts i divendres de cada setmana, excepte els festius
En altres dies que no siguin els destinats a mercat
Productes d'artesania i artístics (per dia): 6,80
Resta de productes (per dia): 13,60


Ordenança fiscal núm. T-13
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS, PORTADES, APARADORS I VITRINES OCUPANT TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
Modificació

Article 5. Quota tributària
3. Les tarifes d-aquesta taxa són les següents:
Euros
Tarifa primera. Anuncis i portades
Anunci o portada d'1 m2 o menys: 8,00
Anunci o portada de més d'1 m2: 16,04
Tarifa segona. Aparadors
Per cada aparador: 20,04
Tarifa tercera. Vitrines
Per cada vitrina: 19,11


Ordenança fiscal núm. T-14
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL,
SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Modificació

Article 6. Quota tributària
3. Les tarifes de la taxa són les següents:

Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció, de la qual el braç o grua ocupi en el seu recorregut la volada de la via pública, al mes: 53,84 euros


Ordenança fiscal núm. T-15
TAXA PER L-ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCA-
DERIES DE QUALSEVOL MENA
Modificació

Article 7. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d-acord amb el següent quadre de tarifes:
Quantia Anual
Tarifa primera
Entrada de vehicles en edificis, cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general
Per entrada: 19,23 euros
Tarifa segona
Reserva d'espais a les vies i terrenys d'ús públic concedits per aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament. Satisfaran cada semestre, per cada 5 metres lineals o fraccions de domini públic
Per reserva: 13,73 euros


Ordenança fiscal núm. T-16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA.
Modificació

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Per cada anunci
Entitats sense finalitat de lucre: 1,00 euros
Antres persones físiques i jurídiques: 3,00 euros


Ordenança fiscal núm. T-17
TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL
DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
Modificació

Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents:
a) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental, annex I de la Llei 20/2009, l'1,52% del cost real i efectiu de la instal·lació.
c) Per l'atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, annex II de la Llei 20/2009, 1,52%.
e) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim de comunicació, annex III de la Llei 20/2009, 69,79 euros.
f) Per la tramitació de la transmissió de llicències atorgades, 27,91 euros.
g) Per la realització de controls periòdics, 139,60 euros