enfrdeitpt

Expropiació. Projecte construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres connexió de captacions principals al nou dipòsit.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
 Aprovació inicial. Relació de béns i drets afectats.       

2010/15492 - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres i de la relació de béns i drets afectats (022-10)

Aprovat inicialment pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 7 d'octubre de 2010, el projecte de construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit, així com, la relació de bens i drets afectats per l'execució de l'esmentat projecte, s'exposen al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, durant el qual es poden examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament en hores d'oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.
Durant el termini indicat tots els titulars de béns i drets afectats per l'execució del projecte podran aportar davant la corporació municipal totes les dades que permetin esmenar errades en la relació de béns i drets de referència, així com oposar-se a la seva ocupació o disposició dels esmentats béns, tant per motius de fons com de forma, assenyalant-se els motius de la seva oposició i els raonaments que puguin aconsellar l'estimació, així com d'altres bens i drets que no estiguin inclosos en la relació.
Els titulars de béns i drets expropiats disposen d'un termini màxim de deu dies per acreditar davant l'Ajuntament la titularitat dels béns i drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d'una còpia autentificada.
Dins del mateix termini, els titulars de les finques objecte d'expropiació han de presentar davant la corporació municipal l'últim rebut de l'impost sobre béns immobles o, si escau, una certificació emesa per la Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l'article 71 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu.
En qualsevol cas la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment d'expropiació.
Tots els escrits s'han de presentar davant de l'Ajuntament dins del termini assenyalat, a través del registre general o de la manera que disposa l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

RELACIÓ DETALLADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN DIPÒSIT DE 1.000 M3
I OBRES DE CONNEXIÓ DE LES CAPTACIONS PRINCIPALS AL NOU DIPÒSIT

Finca número: 1
Referència cadastral: 43118A007001410000WW
Localització: polígon 7, parcel·la 141 - Dressera
Classe: rústica
Ús: agrari
Titular: Miquel Roig Rosell
Adreça: Muralla, 12 - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: - m2
Superfície de servitud: 255 m2
Superfície d'ocupació temporal: 425 m2
Finca número: 2
Referència cadastral: 43118A007001470000WP
Localització: polígon 7, parcel·la 147 - Dressera
Classe: rústica
Ús: agrari
Titular: Domingo Parrot Febrer
Adreça: en el municipi - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: - m2
Superfície de servitud: 660 m2
Superfície d'ocupació temporal: 1.100 m2

Finca número: 3
Referència cadastral: 43118A007001260000WD
Localització: polígon 7, parcel·la 126 - Dressera
Classe: rústica
Ús: agrari
Titular: Ajuntament de Prades
Adreça: plaça Major, 2 - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: - m2
Superfície de servitud: 180 m2
Superfície d'ocupació temporal: 300 m2

Finca número: 4
Referència cadastral: 43118A007001270000WX
Localització: polígon 7, parcel·la 127 - Dressera
Classe: rústica
Ús: sgrari
Titular: Hereters de Rosa Olivé Sans
Adreça: plaça Major, 10 - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: - m2
Superfície de servitud: 270 m2
Superfície d'ocupació temporal: 450 m2

Finca número: 5
Referència cadastral: 43118A007001250000WR
Localització: polígon 7, parcel·la 125 - Dressera
Classe: rústica
Ús: agrari
Titular: Pedro Josa Gavaldá
Adreça: Riu Siurana, 2 - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: - m2
Superfície de servitud: 420 m2
Superfície d'ocupació temporal: 700 m2

Finca número: 6
Referència cadastral: 43118A007001240000WK
Localització: polígon 7, parcel·la 124 - Dressera
Classe: rústica
Ús: agrari
Titular: en investigació, article 47 de la Llei 33/2003
Adreça: plaça Major, 2 - 43364 Prades
Superfície objecte d'expropiació: 706,86 m2
Superfície de servitud: 60 m2
Superfície d'ocupació temporal: 100 m2

Prades, 12 de novembre de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació 23/11/2010   BOP 269 - Fascicle 1