enfrdeitpt

Modificació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de empreses explotadores de servei de telefonia mòbil.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/15012 Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació provisional d'una Ordenança fiscal (021-10). El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de novembre 2010, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la següent Ordenança fiscal:
T-18. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de servei de telefonia mòbil.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP de Tarragona l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2011 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Prades, 3 de novembre de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació  06/11/2010 BOP 255 - Fascicle 1