enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/14486 - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació provisional de les ordenances fiscals 2011 (020-10)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 d'octubre de 2010, ha adoptat l'acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
- I-01 impost sobre béns immobles
- I-02 impost sobre vehicles de tracció mecànica
- I-03 impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- I-05 impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- T-01 taxa per expedició de documents administratius
- T-02 taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques
- T-04 taxa pels serveis del cementiri municipal
- T-05 taxa pels serveis de clavegueram
- T-06 taxa per la recollida domiciliaria d'escombraries o residus sòlids urbans
- T-07 taxa pel subministrament d'aigua
- T-08 taxa pels serveis de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
- T-09 taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública
- T-10 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues
- T-11 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
- T-12 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, etc.
- T-13 taxa per la instal·lació d'anuncis, portades, aparadors i vitrines ocupant terrenys de domini públic local, etc.
- T-14 taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública
- T-15 taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
- T-16 taxa per la prestació del servei de veu pública
- T-17 taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP de Tarragona l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2011 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Prades, 22 d'octubre de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 28/10/2010 BOP    248 - Fascicle 1