enfrdeitpt

Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre exposició pública del compte general de l'exercici 2009 (019/2010)

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/12522 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre exposició pública del compte general de l'exercici 2009 (019/2010). El compte general de l'Ajuntament de Prades corresponent a l'exercici 2009, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
Prades, 10 de setembre de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal. Expedient 019/2010; Data Publicació 18/09/2010; BOP 216 - Fascicle 1