enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/9537 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre l'aprovació provisional de la modificació del pressupost (018/2010)
En data 20 de maig de 2010, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 01/2010, finançat mitjançant nous ingressos i amb baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Prades, 30 de juny de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 09/07/2010 BOP 157 - Fascicle 1