enfrdeitpt

Llista d'admesos i exclosos en el concurs públic per la concessió de dues llicències de taxi.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/8659-TE - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, referent a l'admissió i exclusió en un concurs públic (016/10)

Per resolució de l'alcaldia número de data 11 de juny de 2010 es va resoldre publicar la llista d'admesos i exclosos en el concurs per a la concessió de les llicències de taxi creades per acord municipal de data 20 de maig de 2010 i atorgar un termini de 15 dies perquè els interessats i les associacions d'empresaris i de treballadors facin, si escau, al·legacions.
Admesos:  Isaac Cardona Bargas
Exclosos: Cap

Prades, 11 de juny de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient 016/10 Data Publicació 16/06/2010 BOP 138 - Fascicle 1