enfrdeitpt

Requeriment per a la renovació de la inscripció al padró municipal d'habitants.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/8310 - AJUNTAMENT DE PRADES - Edicte: En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 059/2010, de data 12 de maig de 2010, per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,

modificada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i amb la resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es disposa la publicació de la resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut realitzar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.

Nom i cognom s NIE/Passaport
JAMAL ZOUKENNI T978607

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la efectiva a les oficines de l'Ajuntament en el termini de 10 dies des de la publicació d'aquest edicte al BOP de Tarragona.
Transcorregut l'esmentat termini sense efectuar la renovació, es produirà la caducitat de la vostra inscripció al padró d'habitants i, en conseqüència, la baixa de l'esmentat padró.

Prades, 2 de juny de 2010. --- L'alcalde, Santiago Pons i Tous.

BOP 136 - Fascicle 1  Data Publicació    14/06/2010