enfrdeitpt

Projectes d'obres del Centre cívic, 3a fase (Part A) i (Part B). Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/7763 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de dos projectes d'obres (014/10)

Aprovats inicialment pel Ple de la corporació, en la sessió del dia 20 de maig de 2010, els projectes d'obres del Centre Cívic, 3a fase (part A) i (part B), s'exposen al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, durant el qual es poden examinar a la Secretaria d'aquest Ajuntament en hores d'oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagi presentat cap al·legació es consideraren definitivament aprovats sense necessitat d'acord definitiu.

Prades, 26 de maig de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
 
Expedient: 014/10
Data Publicació: 02/06/2010 
BOP 126 - Fascicle 1