enfrdeitpt

Convocatòria per la concessió de dues llicències de taxi. Concurs públic.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/7615 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre convocatòria d'un concurs públic (013/10).

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 20 de maig de 2010 va acordar la creació de dues places del servei de taxi del municipi de Prades, així com la convocatòria del corresponent concurs públic per a la concessió de les preceptives llicències i l'aprovació del plec de clàusules que el regeix i que es troba a disposició dels interessats a les oficines municipals en horari de 8 h a 15 h i que a continuació s'extracta:

1. Atorgant de les llicències del servei urbà de taxi:
Ajuntament de Prades
2. Objecte
Convocatòria de concurs per a la concessió de dues llicències de taxi del municipi de Prades
3. Termini i lloc de presentació
3.1 Termini
10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP
3.2 Lloc de presentació
Registre de l'Ajuntament o qualsevol dels llocs previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
4. Requisits
Presentació de sol·licitud i documentació acreditativa dels requisits enumerats en la clàusula tercera del plec de clàusules.

Prades, 24 de maig de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient: 013/10
Data Publicació: 01/06/2010 
BOP 125 - Fascicle 1