enfrdeitpt

Ordenança reguladora del servei de taxi.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
 + Ordenança fiscal núm T-19 taxa per llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer. Text. Aprovació definitiva. 
 
2010/7614 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d'unes ordenances (012/10).

Publicat al BOPT número 81, del dia 9 d'abril de 2010, i al tauler d'anuncis, l'acord provisional pel qual s'aprova l'establiment de l'Ordenança reguladora del servei de taxi i l'Ordenança fiscal núm. T-19 taxa per llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en què ha estat exposat al públic.
En compliment del que disposa l'art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publiquen les ordenances aprovades.
En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOPT.

Prades, 21 de maig de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI

Article 1. Fonament legal i objecte
Aquesta Ordenança es dicta de conformitat amb allò que disposa l'article 25.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
L-objecte d'aquesta Ordenança és la regulació del transport públic de viatgers en vehicles d'una capacitat de fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s'efectua per compte d'altri mitjançant el pagament d-un preu, que es presti en el terme municipal de Prades.

Article 2. Definició
Es defineixen els serveis urbans de taxi com els serveis que transcorren íntegrament pel sòl urbà i urbanitzable i els dedicats exclusivament a comunicar sòls urbans i urbanitzables d'un mateix terme municipal. També tenen la consideració de serveis urbans de taxi els que es presten íntegrament en àmbits metropolitans o en els propis de les àrees territorials de prestació conjunta establertes a aquest efecte. Els termes sòl urbà i sòl urbanitzable s'han d-entendre definits de conformitat amb la legislació urbanística.

CAPÍTOL I - Llicències

Article 3. Llicències
La prestació del servei urbà de taxi està sotmesa a l'obtenció prèvia de la llicència atorgada per l'Ajuntament que n'habilita la persona titular per a l'exercici de l'activitat de transport de viatgers en les condicions fixades en aquesta Ordenança i en la resta de disposicions aplicables.
Cada llicència tindrà un únic titular i estarà referida a un vehicle concret, la identificació del qual constarà en aquesta.
Article 4. Règim jurídic
El règim d'atorgament i utilització, suspensió, modificació i extinció de les llicències d'autotaxi s-ajustarà allò que preveu aquesta Ordenança.
La pèrdua o cancel·lació, per qualsevol causa legal, de la llicència municipal, donarà lloc a la retirada de l'autorització de transport urbà.

Article 5. Nombre de Llicències
S-estableixen dues llicències per a aquest municipi.
Mitjançant acord plenari i amb audiència prèvia dels posseïdors de llicències i Associacions de professionals d'empresaris i treballadors, es podrà, sempre que l'interès públic ho precisi, ampliar el nombre d'aquestes.

Article 6. Transmissió de les llicències
Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.
Només en pot denegar la transmissió en el termini d'un mes des de la data de la sol·licitud, si l'adquirent no compleix amb les condicions necessàries per a l'atorgament inicial de la llicència. S'entén que la transmissió de la llicència de taxi és autoritzada en el cas de manca de resposta expressa un cop transcorregut l'esmentat termini.
La transmissió de les llicències d'autotaxi està condicionada al pagament dels tributs i sancions pecuniàries que recaiguin sobre el titular de l'exercici de l'activitat.

Article 7. Atorgament de llicències
L'atorgament de llicències es determina per la necessitat i conveniència del servei al públic, i la caracterització de l'oferta i la demanda en llur àmbit territorial, per tal de garantir la rendibilitat suficient de l'explotació del servei.
Per a la determinació o modificació del nombre de llicències de taxi s'han de tenir en compte els factors següents:
a) La demanda de servei de taxi en l'àmbit territorial corresponent.
b) El grau de l'oferta de serveis de taxi en el municipi corresponent.
c) Les activitats comercials, industrials, turístiques o d'altra mena que es duen a terme en cada municipi i que poden generar una demanda específica del servei de taxi.
d) Les infraestructures de servei públic de l'àmbit territorial corresponent vinculades a la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials, els espais de lleure i les activitat lúdiques i esportives, els transports o altres factors que tinguin incidència en la demanda de serveis de taxi.
e) El grau de cobertura, mitjançant els serveis de transport públic, de les necessitats de mobilitat de la població.
f) Qualsevol altra circumstància anàloga a les especificades per les lletres a), b), c), d) i e) que puguin establir les normes de desenvolupament de la Llei del taxi.

Article 8. Sol·licitants de llicència d'autotaxi
L'atorgament de les llicències de taxi resta sotmesa al compliment de les condicions següents:
a) Ésser una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.
b) Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent o compromís d'adquirir-lo.
c) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent.
d) Acreditar, en el cas de les persones físiques, que es posseeix el certificat exigible per a conduir el vehicle.
e) Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que hi presten els serveis de conducció tenen el certificat exigible per a la conducció del vehicle.
f) Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa vigent o compromís de realitzar la seva contractació.
2. Les persones físiques i jurídiques poden ésser titulars de més d'una llicència de taxi, fins a un màxim de cinquanta. El nombre total de llicències de les persones titulars de més d'una no pot superar mai el 15% del total vigent en el municipi.

Article 9. Duració, caducitat i revocació de les Llicències
1. Les llicències municipals d'autotaxi s'atorgaran per un període de validesa indefinit, si bé la validesa d'aquestes quedarà condicionada al compliment continuat de les condicions i requisits establerts per a l'obtenció de la llicència i la constatació periòdica d'aquesta circumstància.
2. La llicència d'autotaxi s-extingirà:
a) Per la renúncia de qui en té la titularitat, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Prades.
b) Per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència, o per l'obtenció, la gestió o l'explotació d-aquesta en contra de les condicions establertes en la Llei o en aquesta Ordenança.
c) Per revocació, per raons d'oportunitat, amb dret a la indemnització econòmica corresponent, que es calcularà d'acord amb els paràmetres objectius que determinen el seu valor real.
3. Seran causes de revocació i retirada de llicència les següents:
- Usar el vehicle d'una classe determinada a una altra diferent a aquella per a la qual n'està autoritzat.
- Deixar de prestar el servei al públic durant trenta dies consecutius o seixanta alterns durant el període d'un any, llevat que s'acreditin raons justificades i per escrit davant l'Ajuntament.
- No estar en possessió de la pòlissa d'assegurança en vigor.
- Arrendar, llogar o apoderar-se d'una llicència que suposi una explotació no autoritzada per aquesta Ordenança.
- Realitzar una transferència de llicència no autoritzada.
- Incomplir les obligacions inherents a la llicència i altres obligacions que fan referència al vehicle.
- Contractar personal assalariat sense el permís de conduir o sense l'alta i cotització en la Seguretat Social.

CAPÍTOL II
Condicions de la prestació del servei

Article 10. Explotació de la llicència
Els titulars d'una llicència d'autotaxi l'hauran d'explotar personalment.
Quan aquesta obligació no es compleixi, procedirà la transmissió de la llicència segons el que preveu aquesta Ordenança.
En el supòsit de que la no prestació del servei sigui per causa major, el titular de la llicència podrà sol·licitar una autorització, prèviament justificada, per tal que el servei d'autotaxi sigui prestat per un altre titular; aquesta autorització tindrà una duració d-un any.

Article 11. Prestació dels Serveis
Els titulars d'una llicència municipal d'autotaxi començaran a prestar el servei en el termini de seixanta dies naturals, a comptar des de la data de la concessió i amb el vehicle afecte a aquesta, com a màxim.
Si no es pot complir aquesta obligació, el titular haurà de justificar davant l'Alcaldia els motius i sol·licitar una pròrroga per escrit per a la concessió d'un segon termini.

Article 12. Condicions de la prestació del servei
La contractació del servei d'autotaxi es podrà realitzar:
- Mitjançant la realització d'un senyal que el conductor del vehicle pugui percebre, moment en què s'entendrà contractat el servei.
- Mitjançant la realització d'una trucada al telèfon corresponent.
CAPÍTOL III
Dels conductors

Article 13. Jornada
El titular d'una llicència municipal d'autotaxi prestarà un servei mínim de quan sigui requerit per l'interessat i es podrà modificar quan les circumstàncies així ho exigeixin.

Article 14. Obligacions dels conductors
1. Els conductors seguiran el trajecte més curt per arribar al destí sol·licitat pel viatger, llevat que es manifesti el contrari.
2. Els conductors no es podran negar a prestar un servei sol·licitat personalment o telefònicament, llevat que existeixi causa justa; s'entén per causa justa:
- Ésser requerit per individu perseguit per la policia.
- Ésser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior al de les places autoritzades per al vehicle.
- Quan qualsevol dels viatgers es trobi en estat d'embriaguesa manifesta o intoxicació per estupefaents, llevat en els casos de perill greu o imminent per a la seva vida o integritat física.
- Quan se'l requereixi per prestar un servei per vies intransitables.
3. Durant la prestació del servei els conductors hauran de portar la documentació següent:
- Referents al vehicle: Llicència, placa amb el número de llicència i places del vehicle, permís de circulació del vehicle, pòlissa d'assegurança i rebut.
- Referents al conductor: Carnet de conduir corresponent.
4. El conductor del vehicle restarà obligat a proporcionar canvi al client de moneda fins a 50 euros. Si ha d'abandonar el vehicle per obtenir canvi per a una quantitat superior, detindrà el taxímetre.
En el supòsit de que el client abandoni el vehicle per obtenir el canvi, el taxímetre seguirà en funcionament.
5. El conductor ha de prestar el servei amb correcció i educació, tot carregant i descarregant del vehicle els paquets que porti el passatger.
6. Han de vestir amb correcció, amb llibertat per a l'elecció de les peces de vestir i amb atenció a la higiene personal.
7. No es pot fumar en l'interior dels vehicles quan estan ocupats, i s'ha de col·locar un cartell indicador d'aquesta prohibició en l'interior del vehicle.
8. El conductor del vehicle ha de dipositar en l'oficina municipal corresponent aquells objectes que els viatgers oblidin en l'interior del vehicle.

CAPÍTOL IV
Vehicles

Article 15. Capacitat dels vehicles
La capacitat del vehicle serà de igual o inferior a nou places inclosa la del conductor.

Article 16. Color i distintius dels vehicles
Els vehicles que presten el servei de taxi dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança seran de color blanc i a les portes davanteres s'hi col·locarà l'escut municipal amb els colors oficials i el número de la llicència municipal que correspongui al vehicle.
Tots els distintius han de ésser permanents.

Article 17. Requisits dels vehicles
Els vehicles que presten el servei d'autotaxi seran de marques i models homologats; hauran de complir amb els requisits que exigeix la normativa corresponent i, en qualsevol cas:
- Carrosseria tancada, amb portes de fàcil accés i funcionament que faciliti la maniobra amb suavitat.
- Les dimensions mínimes i les característiques de l'interior del vehicle i dels seients seran les precises per proporcionar a l'usuari la seguretat i comoditat suficients.
- Tant les portes davanteres com les posteriors estaran dotades de finestretes que garanteixin la visibilitat, lluminositat i ventilació. Les finestretes seran de material transparent i inestellable; igualment estaran dotades de mecanismes per accionar-les a voluntat dels particulars.
- Instal·lació d'un enllumenat elèctric intern suficient per a la visió de documents i monedes.
- Provisió d'extintors d¡ncendi, d'acord amb la legislació vigent aplicable.
- Provisió opcional de mampares de seguretat.
- Provisió d'eines per a la reparació d'avaries freqüents.
- Han de portar en un lloc visible per a l'usuari les tarifes vigents i els suplements aplicables a cada quilometratge i una placa amb les dades del número de llicència, la matrícula del vehicle i el nombre de places.

Article 18. Publicitat en els vehicles
Queda prohibida la instal·lació de qualsevol tipus de publicitat tant en l'interior com en l'exterior del vehicle, llevat autorització expressa de l'òrgan competent per atorgar la llicència.

Expedient: 012/10
Data Publicació: 01/06/2010 
BOP: 125 - Fascicle 1