enfrdeitpt

Pressupost exercici 2010, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/5428 - AJUNTAMENT DE PRADES - sobre l'aprovació definitiva del pressupost de 2010 (011/10)

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici de 2010, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s'anuncià al BOP de Tarragona, núm. 69, de data 24.3.2010, i esdevingut definitiu, es fan públics el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 428.000,00
2 Impostos indirectes 25.000,00
3 Taxes i altres ingressos 382.494,00
4 Transferències corrents 299.190,00
5 Ingressos patrimonials 14.550,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d'inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.178.766,00
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers .....90.000,00
TOTAL 2.418.000,00

DESPESES
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 293.905,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 536.315,00
3 Despeses financeres 4.065,00
4 Transferències corrents 25.584,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 1.369.773,00
7 Transferències de capital 180.500,00
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers .......7.858,00
TOTAL 2.418.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació plaça Subescala - Classe Núm. places Grup Situació
F. Habilitació Nacional
Secretari-interventor Secretaria-intervenció 1 A2 Vacant

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX
Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Administratiu 1 Cap 1a administratiu Jornada parcial Cobert
Administratiu 2 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Administratiu 3 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 4 Oficial primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 5 Oficial primera Jornada completa Cobert
Bibliotecària 6 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Informadora turística 7 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Netejadora 8 Personal de neteja Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 9 Peó ordinari Jornada completa Coberta
Informàtic Telecentre 10 Informàtic Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 11 Treballadora familiar Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 12 Treballadora familiar Jornada completa Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL
Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Operari de neteja 1 Peó Jornada completa Vacant

Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest anunci, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Prades, 14 d'abril de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 22/04/2010 BOP 92 - Fascicle 1