enfrdeitpt

Aprovació d'ordenancies regulació del servei de taxi.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/4627 - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre l'aprovació provisional d'unes ordenances (010/10).
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de març de 2010, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment de les següents ordenances:
- Ordenança reguladora del servei de taxi
- Ordenança fiscal núm. T-19 taxa per llicencia d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de les ordenances aprovades, les quals entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Prades, 26 de març de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient 010/10  - Data Publicació 09/04/2010 
BOP    81 - Fascicle 1