enfrdeitpt

Contribucions Especials obres. Vies Públiques. MobiliariI Urbà.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

 2010-4623 -  Anunci de l'Ajuntament de Prades, de citació als interessats per a ésser notificats per compareixença (009/10)

No havent estat possible practicar la notificació a l'interessat per causes no imputables a aquesta Administració, en compliment d'allò que disposa l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se cita als interessats relacionats a continuació, als seus representants o als seus possibles hereus per tal que compareguin en el lloc que s'indica, a l'objecte de ser notificats dels actes que els afectin amb relació a les liquidacions i procediments relacionats.

Els interessats, els seus representants o els seus possibles hereus hauran de comparèixer, a fi de ser notificats, a la Secretaria d'aquest Ajuntament, situat a la plaça Major, 2, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 hores, en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
L'òrgan responsable de la tramitació dels procediments relacionats és la Secretaria d'aquest Ajuntament.
S'adverteix als interessats que de no comparèixer dins del termini esmentat, la notificació s'entendrà realitzada, a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.
Contra la resolució objecte de notificació, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, des del dia següent de la seva notificació.

CONCEPTE: resolució del recurs de reposició interposar contra l'aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra Renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet.

Núm. Núm.
d'ordre Subjecte passiu Situació de l'immoble entrada
4 JOAN FERRE BENACH CL JAUME HUGUET 6 681
7 LLUIS M TRULLAS MASSIP CL JAUME HUGUET 3 Es:2 Pl:02 Pt:01 686
9 FRANCISCO FORTUNY MAS CL JAUME HUGUET 3 Es:2 Pl:01 Pt:01 688
18 JUAN BONET CASALS CL JAUME HUGUET 1 Es:4 Pl:00 Pt:07 697

Prades, 26 de març de 2010. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació    09/04/2010  BOP    81 - Fascicle 1