enfrdeitpt

Pressupost i plantilla de l'exercici de 2010. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

 2010/3898 - A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l'exercici 2010, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 4 de març de 2010.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 16 de març de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal
 
Data Publicació 24/03/2010 BOP 69 - Fascicle 1