enfrdeitpt

Projecte d'urbanització del c/ Sant Martí. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2010/2623 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva
d'un projecte d'obres (007/10)

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte d'obres de la urbanització del carrer Sant Martí, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 21 de gener de 2010, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d'informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 23 de febrer de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
   
Data Publicació 03/03/2010 - BOP 51 - Fascicle 1