enfrdeitpt

Actualització de les retribucions dels càrrecs electes de la corporació. Aprovació.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/1438 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - Per acord Plenari de data 29 de gener de 2010, s'ha acordat l'actualització de les retribucions i de les indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació.

- El Sr. Santiago Pons i Tous, alcalde d'aquesta corporació, percebrà una retribució de 8.746,22 euros bruts anuals.
- El Sr. Enric Dalmau i Febré, regidor d'aquesta corporació, percebrà amb una retribució 8.746,22 de euros bruts anuals.
- Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que tot seguit es detalla:
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Ple: 156,18 euros/sessió
b) Per comissions de serveis:

Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
- Pernoctant:
- Despeses d'estada: import de les despeses que es justifiquin
- Manutenció: 87,77 euros/dia
- Sense pernoctar:
- Manutenció: 41,65 euros/dia
- Despeses de viatge:
- S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport
- En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 euros/km i l'import de les despeses d'autopista i d'aparcament que es justifiquin

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa concordant.

Prades, 1 de febrer de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal

Data Publicació 10/02/2010  BOP 33 - Fascicle 1