enfrdeitpt

Projecte de pavimentació del c/ Sant Martí. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/1122 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - Per acord de Ple de la corporació, de data 21 de gener de 2010, es va aprovar inicialment el projecte simplificat de pavimentació del carrer Sant Martí, redactat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé. amb un pressupost de 41.162,77 euros.
En el mateix acord es va aprovar la delegació en l'Alcaldia de l'aprovació definitiva del projecte.
Mitjançant aquest anunci, se sotmet l'esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació, perquè les persones interessades l'examinin i presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.
El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Prades, de 8 hores a 15 hores, de dilluns a divendres.

Prades, 27 de gener de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació    04/02/2010  BOP    28 - Fascicle 1