enfrdeitpt

Clàusules per a la contractació de l'obra de la urbanització del c/ Sant Martí. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/1121 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - Per acord de Ple de la corporació, de data 21 de gener de 2010, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació per procediment negociat sense publicitat de l'obra de la urbanització del carrer Sant Martí. D'acord amb l'article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, també es va acordar l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència de l'expedient, raó per la qual es redueixen a la meitat els terminis legalment establerts. Mitjançant aquest anunci, se sotmet l'esmentat plec de clàusules a informació pública per un termini de deu dies, a comptar des de la publicació, perquè les persones interessades l'examinin i presentin, si s'escau, les reclamacions que considerin pertinents. En el cas que no es presentin reclamacions, el plec de clàusules s'entendrà aprovat definitivament. El plec de clàusules es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Prades, de 8 hores a 15 hores, de dilluns a divendres. Prades, 27 de gener de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal. Data Publicació 04/02/2010 BOP 28 - Fascicle 1