enfrdeitpt

Projecte d'urbanització del c/ Sant Martí. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2010/1120 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - Per acord de Ple de la corporació, de data 21 de gener de 2010, es va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carrer Sant Martí, redactat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé, amb un pressupost de 73.837,00 euros.
D'acord amb l'article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, també es va acordar l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència de l'expedient, raó per la qual es redueixen a la meitat els terminis legalment establerts.
En el mateix acord es va aprovar la delegació en l'Alcaldia de l'aprovació definitiva del projecte.
Mitjançant aquest anunci, se sotmet l'esmentat projecte a informació pública per un termini de quinze dies, a comptar des de la publicació, perquè les persones interessades l'examinin i presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.
El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Prades, de 8 hores a 15 hores, de dilluns a divendres.

Prades, 27 de gener de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal
Data Publicació    04/02/2010   BOP    28 - Fascicle 1