enfrdeitpt

Gespla, SCP; Adjudicació definitiva de l'elaboració del pla d'ordenació urbanística municipal.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Per resolució de l'Alcaldia de data 20 de gener de 2010, s'ha adjudicat definitivament el contracte per a per a l'adjudicació del servei d'elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Prades, el qual es publica als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Núm. d'expedient: 003/2009
d) Adreça d'Internet del perfil de contractant:

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Descripció: elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Prades
c) CPV: 71410000.5
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: perfil de contractant, BOP núm. 172 i DOGC núm. 5431
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: perfil de contractant 17/07/2009, BOP 27/07/2009 i DOGC 29/07/2009

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de la licitació:
Import 75.000,00 euros. IVA (16%) 12.000,00 euros. Import total 87.000,00 euros.
5. Adjudicació definitiva.
a) Data: 20 de gener de 2010
b) Contractista: GESPLA, SCP
c) Import d'adjudicació:
Import net 42.000,00 euros. IVA (16%) 6.720,00 euros. Import total 48.720,00 euros.

Prades, 20 de gener de 2010. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal
 
Expedient: 003/2009 - Data Publicació 28/01/2010 - BOP 22 - Fascicle 1