enfrdeitpt

Liquidacions provisionals contribucions especials obra renovació enllumenat públic

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/17262 - AJUNTAMENT DE PRADES -Anunci de citació als interessats per a ésser notificats per compareixença

No havent estat possible practicar la notificació a l'interessat per causes no imputables a aquesta administració, en compliment d'allò que disposa l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se cita als interessats relacionats a continuació, als seus representants o als seus possibles hereus per tal que compareguin en el lloc que s'indica, a l'objecte de ser notificats dels actes que els afectin amb relació a les liquidacions i procediments relacionats.


Els interessats, els seus representants o els seus possibles hereus hauran de comparèixer, a fi de ser notificats, a la Secretaria d'aquest Ajuntament, situat a la plaça Major, 4, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 hores, en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
L'òrgan responsable de la tramitació dels procediments relacionats és la Secretaria d'aquest Ajuntament.
S'adverteix als interessats que de no comparèixer dins del termini esmentat, la notificació s'entendrà realitzada, a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.
Contra la resolució objecte de notificació, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge dels cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

CONCEPTE: liquidacions provisionals de contribucions especials per al finançament de l'obra renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet.

Núm. d'ordre Subjecte passiu Situació de l'immoble Referència cadastral Valor cadastral Quota resultant
5 ANTONIO ROVIRA MATEU CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:02 Pt:01 2153401CF3725S0005IK 50.360,56 euros 383,02 euros
6 ANTONIO ROVIRA MATEU CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:02 Pt:02 2153401CF3725S0006OL 50.360,56 euros 383,02 euros
53 ANTONIO VARGAS SAURA CL JAUME HUGUET 3 Es:1 Pl:01 Pt:01 2153402CF3725S0004HJ 48.490,09 euros 368,80 euros
59 MIQUEL MERINO NAVARRO CL JAUME HUGUET 3 Es:1 Pl:02 Pt:03 2153402CF3725S0010LB 48.490,09 euros 368,80 euros

Prades, 22 de desembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació    02/01/2010  BOP 1 - Fascicle 1