enfrdeitpt

GESPLA, SCP; adjudicació de l'elaboració del pla d'ocupació d'ordenació urbanístic municpal

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/16939 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci -Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 7 de desembre de 2009 s'ha aprovat l'adjudicació provisional del contracte del servei d'elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Prades, el qual es publica als efectes de l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Núm. d'expedient: 003/2009
d) Adreça d'internet del perfil de contractant: http://prades.es

. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Descripció: elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Prades
c) CPV: 71410000.5
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: perfil de contractant, BOP núm. 172 i DOGC núm. 5431
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: perfil de contractant 17/07/2009, BOP 27/07/2009 i DOGC 29/07/2009

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de la licitació:
Import net 75.000,00 euros. IVA (16%) 12.000,00 euros. Import total 87.000,00 euros.

5. Adjudicació provisional.
a) Data: 7 de desembre de 2009
b) Contractista: GESPLA, SCP
c) Import d'adjudicació:
Import net 42.000,00 euros. IVA (16%) 6.720,00 euros. Import total 48.720,00 euros.

Prades, 16 de desembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal

BOP 295 - Fascicle 1 24/12/2009