enfrdeitpt

Baixa del padró municipal d'habitants.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/15121 - AJUNTAMENT DE PRADES -En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 061/2009, de data 27 de maig de 2009, per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i amb la resolució de 26 de maig de 2005,

de la Subsecretaria del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut realitzar, es va procedir, de conformitat amb l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.
No havent-se presentat a l'Ajuntament per a sol·licitar la renovació de la seva inscripció padronal en el termini assenyalat en l'esmentat edicte, es comunica a les persones relacionades a continuació que s'ha declarat la caducitat de les seves inscripcions en el padró habitants i s'ha procedit a donar-les de baixa en l'esmentat padró.

Nom i cognoms NIE/Passaport
ANCA SIMONA IANCU 10398306
BACHIR FKIHI P341308
ANA EDELMIRA MOGNI 10801951N

Prades, 6 de novembre de 2009. --- L'alcalde, Santiago Pons i Tous.
BOP    264 - Fascicle 1 data 17/11/2009