enfrdeitpt

Ordenança fiscal de Taxa per aprofitament especial domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/15068 - AJUNTAMENT DE PRADES
Publicat al BOPT número 170, del dia 24 de juliol de 2009, i al tauler d'anuncis, l'acord provisional pel qual s'aprova l'establiment de l'ordenança fiscal de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en què ha estat exposat al públic.


En compliment del que disposa l'art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'art. 17.4 de l'esmentat Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica l'ordenança aprovada.
En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOPT.

Prades, 6 de novembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.


Ordenança fiscal núm. T-18
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA
MÒBIL

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 20 i 24.1 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
2. L'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, el de telefonia mòbil que es presti, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de telefonia mòbil que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l'apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l'Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t. Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l'operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s'exigiran als successors d'aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat s'estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici.
S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s'han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
b) els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 5è. Servei de telefonia mòbil - Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest municipi s'aplicaran les fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l'estimació de l'aprofitament especial del domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = (Cmf*Nt)+(Nh*Cmm)
Essent:
BI= Base imposable
Cmf= Consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l'exercici 2009 és de 66,7 euros/any
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el municipi, a l'any 2009, que és de 287
Nh= 95% del número d'habitants empadronats en el municipi. El 2008: 683*0.95= 648,85
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil per a trucades de mòbil a mòbil. El seu import per a 2009 és de 279 euros/any
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l'1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/BI
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2009 és de 2.802,41 euros.
c) Quota tributària per operador
Quota tributària/operador= CE*QB
Essent:
CE = Coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. Aquest coeficient s'extrau de l'informe anual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Imputació per operador:
Per a 2009 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

CE Quota
Movistar 49,06% 343,72 Euros/trimestre
Vodafone 33,51% 234,77 Euros/trimestre
Orange 16,67% 116,79 Euros/trimestre
Yoigo 0,23% 1,61 Euros/trimestre
Euskaltel 0,34% 2,38 Euros/trimestre
Resta OMV 0,19% 1,33 Euros/trimestre

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l'import que resulta d'aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta en l'apartat b) d'aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l'Ajuntament que el coeficient real de participació en l'exercici 2009 ha estat diferent. En aquest cas, les liquidacions anuals s'ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l'obligat tributari.

Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural llevat dels supòsits d'inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi aquell en què s'origina el cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l'aprofitament especial a què es refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat l'esmentat aprofitament. A aquest efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament especial quan s'inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural.
Això no obstant, a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança es liquidarà a partir del trimestre següent a aquesta data.

Article 7è. Gestió de la taxa
La taxa es calcula per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per períodes anuals vençuts.
L'Ajuntament quantificarà la taxa en funció de les respectives quotes de mercat i altres paràmetres establerts en l'article 5 d'aquesta ordenança. No obstant això, els subjectes passius de la taxa podran presentar, abans del 30 de gener de cada any, davant aquesta administració declaració que acrediti que el coeficient real de participació en l'exercici ha estat diferent.
En aquest cas, les liquidacions anuals s'ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l'obligat tributari.
L'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes corresponents al període impositiu de l'anualitat vençuda. Aquestes liquidacions es notificaran als subjectes passius.

Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme que tingui delegades les referides funcions establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'organisme delegat s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon al municipi.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
2. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.

Disposició addicional primera - Actualització dels paràmetres de l'article 5
Les ordenances fiscals podran modificar el valor dels paràmetres Nt, Cmf, Cmm i Nh si així procedeix i en funció dels corresponents estudis econòmics justificatius.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d'aplicació els paràmetres establerts per a la present anualitat.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2009 i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de novembre de 2009, començarà a regir el dia següent de l'anunci de la seva aprovació definitiva al BOP i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles o els seus paràgrafs no modificats restaran vigents.