enfrdeitpt

Compte general dels exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008. Exposició pública.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/12944 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci: El compte general de l'Ajuntament de Prades corresponent a l'exercici 2005, a l'exercici 2006, a l'exercici 2007 i a l'exercici 2008, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic a la secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. Prades, 25 de setembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal. BOP    229 - Fascicle 1 - 06/10/2009