enfrdeitpt

Plaça de jutge de pau substitut (1): Termini presentació sol·licituds.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Per decret de l'Alcaldia de data 4 de setembre de 2009 s'ha iniciat el tràmit per al nomenament del càrrec de jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Prades, per la qual cosa es fa públic que totes aquelles persones interessades que reuneixin els requisits que determina l'art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de Pau, i no incorrin en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'art. 303 de la Llei orgànica del poder judicial, puguin presentar llurs sol·licituds, adjuntant-hi el currículum vitae, a la Secretaria de l'Ajuntament, en hores d'oficina, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Prades, 4 de setembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

14/09/2009 BOP 211 - Fascicle 1