enfrdeitpt

Conveni urbanístic entre Promociones Camugo, SLL i l'Ajuntament per a urbanització de c/ Onze de setembre. Aprovació.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2009/12005 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - D'acord amb el que es disposa a l'article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, es fa públic que el Ple de la corporació en la sessió del dia 20 d'agost de 2008 va adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni urbanístic relatiu a l'execució de la urbanització del carrer Onze de Setembre i d'un vial sense nom i al desenvolupament del sòl urbà no consolidat a subscriure entre la mercantil Promociones Camugo, SLL, i l'Ajuntament de Prades.
Segon.- Facultar a l'alcalde, Sr. Santiago Pons i Tous, per signar l'esmentat conveni.
10/09/2009 BOP 209 - Fascicle 1
Prades, 2 de setembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.