enfrdeitpt

Projecte de les obres del Centre Cívic, tercera fase. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2009/11939 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte d'obres del centre cívic, 3a fase, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 16 de juliol de 2009, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d'informació pública al qual ha estat sotmès.
09/09/2009 BOP 208 - Fascicle 1
Prades, 1 de setembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.