enfrdeitpt

Imposició i ordenació de les contribucions especials de l'obra de renovació de l'enllumenat públic del c/ Jaume Huguet. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/11934 -AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci - El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 16 de juliol de 2009, va aprovar provisionalment la imposició i, simultàniament, l'ordenació de contribucions especials per a executar de l'obra anomenada Renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet.
Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes al BOP de Tarragona núm. 170, de data 24 de juliol de 2009, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils.
Com que no s'hi ha formulat reclamacions, i d'acord amb el que estableix l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 5 de març, pel quals s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest acord ha esdevingut definitiu.
El que es fa públic en compliment del que assenyala l'article 17.4 de del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Si es vol impugnar l'aprovació definitiva, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, segons preveu l'article 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
09/09/2009 BOP 208 - Fascicle
Prades, 1 de setembre de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.