enfrdeitpt

Pressupost general per a l'exercici 2009, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

2009/11416 - AJUNTAMENT DE PRADES

Anunci - Pressupost general - Exercici de 2009

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici de 2009, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s'anuncià al BOP de Tarragona, núm. 170, de data 24.7.2009, i esdevingut definitiu, es fan públics el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS

Capítol Denominació Import euros
1 IMPOSTOS DIRECTES 324.800,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 383.686,86
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 289.670,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 11.500,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.240.343,14
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS . .625.000,00
TOTAL 2.900.000,00

DESPESES

Capítol Denominació Import euros
1 DESPESES DE PERSONAL 291.338,00
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 563.764,90
3 DESPESES FINANCERES 5.935,85
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.775,00
6 INVERSIONS REALS 2.023.107,96
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS . . . . .4.078,29
TOTAL 2.900.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació Subescala - Núm.
plaça Classe places Grup Situació
F. Habilitació Nacional 
Secretari-interventor Secretaria-intervenció 1 A2 Vacant

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX
Denominació Categoria Tipus 
lloc de treball Núm. professional contracte Situació
Arquitecte 1 Personal titulat i superior Jornada parcial Cobert
Administratiu 2 Cap 1a administratiu Jornada parcial Cobert
Auxiliar administratiu 3 Auxiliar administratiu Jornada completa Cobert
Auxiliar administratiu 4 Auxiliar administratiu Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 5 Oficial 2a Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 6 Oficial 2a Jornada completa Cobert
Operari de neteja 7 Peó Jornada completa Cobert
Netejador 8 Netejador Jornada completa Cobert
Bibliotecari 9 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Informàtic Telecentre 10 Informàtic Jornada completa Cobert
Vigilant nocturn 11 Vigilant Jornada completa Cobert
Informador turístic 12 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL
Denominació Categoria Tipus 
lloc de treball Núm. professional contracte Situació
Operari de neteja 1 Peó Jornada completa Vacant

Contra l'aprovació del pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest anunci, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 13 d'agost de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

22/08/2009  BOP 193 - Fascicle 1