enfrdeitpt

Transcornejo, SA; adjudicació definitiva de les obres del centre cívic, 2a fase.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
2009/11249 -  Per resolució de l'Alcaldia de data 10 d'agost de 2009, s'ha adjudicat definitivament el contracte per a l'execució de l'obra del Centre Cívic, 2a fase, el qual es publica als efectes de l'article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Núm. d'expedient: 002/2009
d) Adreça d'Internet del perfil de contractant: http://prades.es

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d'obres
b) Descripció: obres del Centre Cívic, 2a fase
c) CPV:45212110-0
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: perfil de contractant, BOP núm. 121 i DOGC núm. 5388
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: 27/05/2009

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de la licitació:
Import net 900.142,11 euros. IVA (16%) 144.022,74 euros. Import total 1.044.164,85 euros.

5. Adjudicació definitiva.
a) Data: 10 d'agost de 2009
b) Contractista: TRANSCORNEJO, SA
c) Import d'adjudicació:
Import net 739.916,82 euros. IVA (16%) 118.386,69 euros. Import total 858.303,51 euros.

Prades, 10 d'agost de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.