enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva dels estatuts i bases d'actuació de la futura junta de compensació Cova del Vidre (11-2012)

Per resolució de l'Alcaldia núm. 046, de data 9 de maig de 2012, es va aprovar definitivament el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació "Cova del Vidre" de la unitat d'actuació núm. 12.

Tal i com disposa l'article 190.1 Decret 305-2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, es publica aquesta resolució:

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 046-2012

ANTECEDENTS
En data 30 de maig de 2010 es va rebre a l'Ajuntament instància de presentació d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació per un grup de persones que representen més del 50% de la superfície de la unitat d'actuació núm. 12.
Per Resolució de l'Alcaldia de data 30 de desembre de 2010 es va aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la futura Junta de Compensació, que van ser sotmesos a informació pública per un termini d'un mes, havent-se concedit audiència a les persones interessades per igual termini.

Durant el tràmit d'informació pública, es van presentar les al·legacions següents:

1.- Bernat Almenar Ibarra, en nom i representació de Núria Garau Martí, per irregularitats en l'aprovació dels Estatuts i Bases presentats per la Junta Provisional, disconformitat a dret de la delimitació de la UA 12 de sòl urbà i subsidiàriament, diferent assumpció de costos d'urbanització en atenció al grau de consolidació de cada parcel·la.
2.- Georgina Mallafré Garau per irregularitats en l'aprovació dels Estatuts i Bases presentats per la Junta Provisional, disconformitat a dret de la delimitació de la UA 12 de sòl urbà i subsidiàriament, diferent assumpció de costos d'urbanització en atenció al grau de consolidació de cada parcel·la.
La secretaria municipal han informat les al·legacions presentades. Els informes corresponents consten a l'expedient.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 119.2 Decret Legislatiu 1-2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU), que regula la tramitació dels instruments de gestió urbanística.
2. L'article 103.1 TRLU disposa que els acords d'aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística s'han de publicar.
3. L'article 190 del Decret 305-2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLU), regula la constitució de les juntes de compensació.

RESOLUCIÓ
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Bernat Almenar Ibarra, en nom i representació de Núria Garau Martí, i Georgina Mallafré Garau, pels motius següents:
Al·legació primera.- Irregularitats en l'aprovació dels estatuts i bases presentats per la junta provisional
L'Ajuntament no pot comprovar les irregularitats que manifesten els al·legadors que es van produir en l'assemblea realitzada el dia 24 d'abril de 2010, no obstant s'estima la sol·licitud dels al·legadors de no considerar-los com a promotors en la tramitació dels projectes d'Estatuts i Bases i excloure el percentatge de sòl de la seva propietat.
Tot i això, la seva exclusió com a promotors no desvirtua l'aprovació dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la unitat d'actuació núm. 12 "Cova del Vidre", ja que la resta de propietaris continuen reunint un percentatge superior al 50% de la superfície total de la unitat d'actuació i per tant els hi correspon la iniciativa d'acord amb el que es disposa a l'article 130 del TRLU.
Al·legació segona.- Disconformitat a dret de la delimitació de la UA 12 de sòl urbà.
Els al·legadors manifesten que delimitació la unitat d'actuació 12 "Cova del Vidre" incloses en les Normes Subsidiàries de Prades de 1995 es contraria al articles 26 i 27 del TRLU i a l'article 115 del Decret legislatiu 1-1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, vigent en el moment de la redacció de les Normes Subsidiàries de Prades.
Es desestima aquesta al·legació per extemporània, atès que les Normes Subsidiàries de Prades es van aprovar definitivament el dia 19 de juliol de 1995.
Al·legació tercera. Subsidiàriament diferent assumpció de costos d'urbanització en atenció al grau de consolidació de cada parcel·la.
Els al·legadors demanen que es descomptin dels costos d'urbanització de la Unitat d'actuació núm. 12 les despeses que van assumir per tal de tenir connexió a alguns dels serveis urbanístics bàsics i per tant que la distribució de costos de l'àmbit es realitzi en atenció al grau de consolidació de cada parcel·la.
Es desestima aquesta pretensió atès que està fora de la competència de l'Ajuntament, ja que les càrregues i els beneficis urbanístics s'han de repartir de manera equitativa i per tal de fer-ho la Junta de Compensació ha de formular un projecte de reparcel·lació.

Segon.- Aprovar definitivament els projectes d'estatuts i bases d'actuació de la futura junta de compensació "Cova del Vidre" presentats per propietaris que representen més del 50 % de la superfície de la unitat d'actuació núm. 12.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i notificar-ho individualment a les persones propietàries de la unitat d'actuació, així com als interessats que hagin comparegut a l'expedient.

Quart.- Requerir les persones propietàries de la unitat d'actuació perquè en el termini de quinze dies puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la futura Junta de Compensació "Cova del Vidre" amb l'advertiment formal que, si no ho fan així, es derivaran les conseqüències que disposa l'article 136.4 del RLU i l'apartat BASE 6a. Finques a expropiar i la seva valoració de les bases d'actuació.

Cinquè.- Requerir, transcorregut el termini expressat en el paràgraf anterior, les persones propietàries incorporades a la junta de compensació perquè, mitjançant escriptura pública, procedeixin a la seva constitució formal i lliurin a aquest ajuntament còpia autoritzada per a què procedeixi, si escau, a l'aprovació de la constitució de la junta de compensació en el termini màxim d'un mes des de la recepció del document públic.

Sisè.- Designar, com a representant municipal en la Junta de Compensació i en els seus òrgans de govern al Sr. Joan Llurba i Borrull, regidor.

Setè.- Donar compte de la constitució en escriptura pública de la junta a la resta de persones propietàries afectades per a què puguin adherir-se mitjançant escrit adreçat al notari o fedatari que hagi autoritzat l'escriptura.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Data Publicació: 22/05/2012
BOP T           118
2012-05476
Prades, 14 de maig de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.