enfrdeitpt

Licitació de la concessió de l'ús privatiu de bar del centre cívic. Procediment obert ordinari.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
 Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre licitació d'una concessió d'ús privatiu (01-2012)

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades, les quals ha estat exposades al públic sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació.
Així mateix, va aprovar la convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació mitjançant concessió administrativa.

El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació e informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
7) Direcció de Internet del perfil del contractant:
https:--pdc.diputaciodetarragona.cat-prades-pdc-
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació de les ofertes
d) Núm. d'expedient: 001-2011

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió administrativa
b) Descripció: concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades
c) Lloc:
1) Domicili: Muralla, 3
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Termini: 5 anys
e) Admissió de prorroga: no

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació:
1) Proposta de funcionament del bar: Fins a 20 punts
2) Proposta de millores: Fins a 30 punts
3) Experiència en la gestió d'activitats similars desenvolupades en el municipi de Prades: Fins a 20 punts
4) Proposta econòmica: Fins a 30 punts
4. Cànon preu base: 6.600,00 euros anuals

5. Cànon mínim anual:
a) Import net 6.600,00 euros. Import total 7.788,00 euros
b) El licitador podrà incrementar el cànon preu base

6. Garanties exigides.
Provisional (import): 4.820,90 euros
Definitiva (import): 7.231,35 euros
7. Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el perfil del contractant
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
d) Termini duran el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l'adjudicació definitiva de la concessió

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobres B i C
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari


Prades, 11 de gener de 2012. ¿ El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Ajuntament de Prades 012-297Data Publicació: 18/01/2012BOPT: 14