enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsEdicte de l'Ajuntament de Prades, de declaració de caducitat de la inscripció en el padró d'habitants (21-2011)

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 100-2011, de data 2 d'agost de 2011, per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei orgànica 14-2003, de 20 de novembre i amb la Resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut realitzar, es va procedir, de conformitat amb l'article 59.4 de la Llei 30-1992, de 26 novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.
No havent-se presentat a l'Ajuntament per a sol·licitar la renovació de la seva inscripció padronal en el termini assenyalat en l'esmentat edicte, es comunica a les persones relacionades a continuació que s'ha declarat la caducitat de les seves inscripcions en el padró habitants i s'ha procedit a donar-les de baixa en l'esmentat padró.

Nom i cognoms NIE-Passaport
RAFEL LOPEZ X09975370V
BENJAMIN LOPEZ VIDARTE X09975421E
ANA VALERIA VIDARTE Y00516936W
FRANCISCO JAVIER VIDARTE 28879158N

Prades, 29 de desembre de 2011. ¿ El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

2011-15238 Data Publicació 05/01/2012