enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
premsaAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2012 (18-2011)

Publicat al BOP de Tarragona número 237, del dia 14 d'octubre de 2011, i al tauler d'anuncis, l'acord provisional pel qual s'aprova la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2012, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en que ha estat exposat al públic.
En compliment del que disposa l'article 17.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord d'aprovació provisional es considera aprovat definitivament.
Tal com disposa l'article 17.4 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publiquen les ordenances aprovades.
En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona.

Prades, 21 de novembre de 2011. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient 2011-13526 - Data Publicació 28/11/2011 - BOP 274 - Fascicle 1


Ordenança fiscal número I-01

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció.
L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què estiguin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
La realització del fet imposable que correspongui entre els que defineix l'apartat anterior per l'ordre que s'hi estableix determina la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats que s'hi preveuen.
Als efectes d'aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que es defineixen d'aquesta manera per les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'ajuntament, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
- Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 2. Exempcions.
1. N'estan exempts els immobles següents:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles a què sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
2. En atenció al caràcter automàtic d'aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el seus representants legals, poden soL·Licitar en qualsevol moment l'aplicació d'aquesta exempció. Aquesta sol·licitud s'aplica tant als deutes pendents com als pagats i només està limitada per la prescripció.
3. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n'estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, sempre que el titular de l'activitat educativa concertada sigui el subjecte passiu del tribut.
Per gaudir d'aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
- Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
- Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada a l'activitat concertada.
- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l'activitat concertada.
b) Els declarats expressament i individualment monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l'article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei.
Aquesta exempció no inclou qualssevol classes de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:
- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos all catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
c) La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se'n faci la sol·licitud.
Per gaudir d'aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
- Certificat de l'Administració forestal en que s'acrediti la existència d'una activitat repobladora subjecta al corresponent pla tècnic.
d) Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost de Societats. El gaudiment d'aquest benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre, a complir les següents condicions:
- Comunicar a l'Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l'impost l'exercici de l'opció regulada a l'article 14 de la Llei 49/2002.
- Acreditar l'exercici de l'anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració censal.
L'aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment de les condicions i requisits de l'article 3 de la Llei 49/2002.
4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l'exempció aquesta es declara, l'ajuntament o administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de l'article 9 d'aquesta Ordenança, expedeix una acreditació en relació amb seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l'impost, tenen efectes, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licita.

Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.
En el cas de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, és substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer el cànon més alt.
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l'Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i aquest canvi de domicili no produeix efectes davant l'Administració fins a partir del moment de la presentació de l'esmentada declaració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. No obstant l'Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l'oportuna comprovació.
3. Els subjectes passius que resideixen a l'estranger estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 4. Responsables.
1. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seves participacions respectives, si figuren inscrits d'aquesta manera en el Cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s'ha d'exigir per parts iguals en tot cas.
2. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte d'aquests drets queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la declaració de fallit de l'adquirent o els adquirents entremitjos per a que es pugui, declarada la del deutor originari transmissor dels béns afectes al pagament del deute tributari, derivar l'acció contra aquests béns després de la notificació reglamentària, a l'adquirent i titular actual dels mateixos, de l'acte administratiu de derivació.
En la determinació de la totalitat de la quota tributària s'entén que no han prescrit per l'adquirent els deutes que tampoc han prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els actes que interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se contra el nou titular.

Article 5. Base imposable i base liquidable.
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació de conformitat amb el que disposen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
2. La base liquidable d'aquest impost és el resultat de practicar en la base imposable dels béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a l'article 67 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels subjectes passius de l'impost.
3. La reducció establerta en l'apartat anterior no és d'aplicació als béns immobles de característiques especials.

Article 6. Bonificacions.
1. Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d'un règim de protecció oficial. No obstant, quan s'acredita l'obtenció de la qualificació definitiva amb posterioritat a la meritació del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat.
Aquesta bonificació es concedeix a petició de l'interessat, i es pot fer en qualsevol moment abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d'aquella i té efectes, si s'escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
Per gaudir d'aquesta bonificació cal aportar juntament amb la sol·licitud la següent documentació:
- Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el que s'ha construït l'immoble.
- Còpia de l'atorgament de la qualificació d'habitatge sotmès al règim de protecció oficial expedida per l'òrgan autonòmic competent.
- Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al qual se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat.
2. Tenen dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
3. No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, ha d'indicar quin ha de ser el d'aplicació. A manca d'indicació expressa s'aplica la bonificació més beneficiosa pel subjecte passiu.
Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost.
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural i l'impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. Els fets, actes, i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d'aquest impost immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

Article 8. Règim de gestió.
1. La gestió, la liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, són competència dels ajuntaments i comprenen les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat, sens perjudici, dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'han pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en aquest cas s'està al contingut dels esmentats acords.
2. Els ajuntaments poden agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en un mateix municipi.

Article 9. Padrons.
1. L'impost es gestiona a partir de la informació inclosa al padró cadastral i als altres documents que n'expressin les variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General del Cadastre.
2. La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal anual, que, un cop aprovat, s'exposa al públic durant el termini d'un mes perquè els interessats puguin examinar lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produeix els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Contra el padró fiscal anual i contra les liquidacions incloses en el mateix es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament que fixa l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.

Article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons.
1. L'Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari. Aquestes liquidacions es practiquen per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en què es produeixen els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral.
2. Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre, i s'atorga el període de pagament de l'article 62 d'aquesta norma.
3. Contra les esmentades liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
Els beneficis fiscals concedits a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança o aquells que es puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l'atorgament, s'aplicarà el règim vigent en l'exercici de la meritació de l'impost. De la mateixa manera els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta Ordenança i que hagin de ser d'aplicació a exercicis successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en l'ordenança vigent per l'exercici corresponent, així com les condicions substantives i formals pel seu atorgament d'acord amb l'Ordenança vigent de l'exercici corresponent, sent d'aplicació per a cada exercici la quantia i la resta d'elements vigents per aquell exercici, amb independència de la quantia i resta d'elements reconeguts.
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l'Ajuntament o a l'Administració que realitza la gestió tributària de l'impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici fiscal. En cas d'incompliment és d'aplicació el règim sancionador establert legalment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- La present Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles es completa amb l'annex que s'incorpora a la mateixa.
Annex: Elements necessaris per a la determinació de l'obligació tributària, així com la imposició dels elements d'ordenació potestativa acordats per l'Ajuntament.
Segona.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d'aquesta Ordenança per la nova disposició.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 21 de novembre de 2011, començarà a regir el dia 1 de gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles o els seus paràgrafs no modificats seguiran vigents.

ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D'ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L'AJUNTAMENT

Article 1. Determinació de la quota líquida.
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,623%
Béns immobles rústics 0,734%
Béns immobles de característiques especials 1,166%

2. La quota líquida s'obté minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que són d'aplicació.

Article 2. Exempcions potestatives.
1. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns immobles en què la quota líquida sigui inferior a tres (3) euros.
En el cas d'agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s'aplica a la suma d'aquestes.
2. Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. Per gaudir d'aquesta exempció cal adjuntar a la corresponent sol·licitud la següent documentació:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble.
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.
3. En relació amb l'anterior apartat és d'aplicació el que s'estableix a l'apartat 4 de l'article 2 d'aquesta Ordenança.

Article 3. Bonificacions amb elements potestatius.
S'aplica una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits:
- El benefici només s'atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l'ordenació per compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
- El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a l'immobilitzat d'aquestes empreses.
- La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen les obres d'urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de l'immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l'òrgan encarregat de la gestió tributària. L'incompliment d'aquesta obligació constitueix infracció tributària d'acord amb la Llei General Tributària.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
- Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
- Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l'inici de les obres.
- Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
- Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la bonificació.
- Aportació dels estatuts de la societat on s'indiqui que l'objecte social és la d'urbanització, construcció o promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació.
- Còpia del balanç de l'empresa, amb detall dels béns inclosos a l'immobilitzat o certificat expedit per l'Administrador relatiu a la no inclusió dins l'immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.

Article 4. Bonificació de determinats immobles.
Per a la determinació de la base liquidable de l'impost dels immobles rústics valorats d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria primera del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, se'ls hi aplicarà el coeficient municipal del 0,65, d'acord amb la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Ordenança fiscal número I-02

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, i puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment arran d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no és superior a 750 quilograms.

Article 2. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consta el vehicle en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia el seu... Text complet disponible al PDF