enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d'un reglament (15-2011).

L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 2 de setembre de 2011, va aprovar inicialment el Reglament regulador del mercat setmanal i la venda ambulant. Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l'acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu del Reglament aprovat.

Prades, 26 d'octubre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

REGLAMENT REGULADOR DEL MERCAT SETMANAL I LA VENDA NO SEDENTÀRIA

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la seva modalitat de venda no sedentària, en el terme municipal de Prades.

Article 2.- Concepte de venda no sedentària
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants fora d'un establiment comercial permanent, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i en els termes i condicions establerts en la legislació aplicable i en aquesta ordenança.

Article 3.- Modalitats
En el terme municipal només es permetrà la pràctica de les modalitats de venda no sedentària recollides en aquest Reglament, amb les limitacions d'espai, dies, horari i productes que en la mateixa s'estableixin.

Article 4.- Legislació aplicable
Sense perjudici de les disposicions d'aquest Reglament i respecte a tot allò no previst en aquest, seran d'aplicació les normes contingudes en el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, i la resta de legislació concordant que sigui d'aplicació.

CAPÍTOL II.- DE LA VENDA AMBULANT

Article 5.- Concepte de venda ambulant
Es considera venda ambulant la venda no sedentària en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permetin al venedor oferir la seva mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.
Article 6.- Prohibició venda ambulant
Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal.

CAPÍTOL III.- MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA: DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCAT PERIÒDIC D'UBICACIÓ FIXA I DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS OCASIONALS

Article 7.- Venda no sedentària en mercat periòdic d'ubicació fixa
La venda no sedentària en mercat periòdic d'ubicació fixa és la practicada sobre un mateix lloc durant tota la jornada i mitjançant instal·lacions fàcilment desmuntables o traslladables, que permetin deixar lliure l'espai a la finalització de l'activitat diària.

Article 8.- Venda no sedentària en mercats ocasionals
La venda no sedentària en mercats ocasionals solament podrà realitzar-se en època festiva en els llocs que s'estableixin per a cadascuna d'elles; requerirà la prèvia autorització municipal i se situarà en els llocs que es determinin.

Article 9.- Lloc, dates i horari de celebració del mercat periòdic d'ubicació fixa
La venda no sedentària en mercat periòdic d'ubicació fixa, només podrà realitzar-se en el lloc i dates següents:
- Mercat situat en la zona de la plaça Major durant els divendres laborables de cada setmana (excepte els dies declarats festa local o els festius que coincideixin amb temporada de Nadal) entre les 9 i les 15 hores, amb llocs de venda amb titulars fixos durant la durada de l'autorització.
- La zona del Mercat ha de quedar totalment lliure com a màxim a les 15:00 hores.
- Si fos convenient la seva ampliació, modificació o trasllat a un altre emplaçament, s'acordaria oportunament per l'Ajuntament de Prades.

Article 10.- Supòsits de venda no sedentària en mercats ocasionals
En el terme municipal de Prades podran també tenir lloc, prèvia autorització municipal, altres supòsits de venda no sedentària en zones delimitades a aquest efecte, com són:

a) Els Mercats i altres manifestacions de venda no sedentària celebrats amb ocasió de festes locals o esdeveniments populars de caràcter anual.
b) Venda per organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguin finalitat lucrativa, realitzada per a la consecució de les seves finalitats específiques.
c) Venda no sedentària per a les que s'hagi atorgat una autorització específica.

CAPÍTOL IV.- DELS PRODUCTES OBJECTE DE VENDA
NO SEDENTÀRIA

Article 11.- Tipologia de productes
1.- En el Mercat s'autoritza la venda de productes enquadrats en les següents categories:

- Equipament personal (tèxtil i confecció, sabates, bosses i marroquineria, merceria, perfumeria, etc.).
- Equipament de la llar (parament, ferreteria, vidre, regal, decoració, etc.).
- Alimentaris (salaons, embotits, conserves, etc.) presentant el corresponent carnet de manipulador d'aliments.
- Altres productes (accessoris automòbil, bijuteria, discs, etc.).

2.- En la resta de manifestacions de venda no sedentària s'estudiarà en cada cas els productes autoritzats tenint en compte la normativa vigent.
CAPÍTOL V.- DELS REQUISITS PER A L'EXERCICI DE LA VENDA
NO SEDENTÀRIA

Article 12.- Requisits
Per a l'exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se els següents requisits:
a) Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents del cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i, en cas de no estar exempts, justificant d'estar al corrent de pagament.
b) Estar donat d'alta (el titular i les persones que exerceixin la venda en el lloc) en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com estar al corrent de pagament de les seves quotes.
c) En el cas d'estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i treball per compte propi i complir amb la resta de disposicions vigents que siguin aplicables.
d) Estar inscrit en el Registre de comerciants.
e) Estar en possessió de la corresponent autorització municipal, que ha de romandre en el lloc on es dugui a terme l'activitat comercial.
f) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a aquest tipus d'activitat comercial.
g) Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la venda.
h) Qualsevol altres requisits que puguin establir-se per l'administració competent en matèria de comerç conforme a la normativa reguladora vigent.

CAPÍTOL VI.- DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA

Article 13.- Sol·licitud i documentació annexa
1.- L'atorgament de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària es realitzarà per l'òrgan municipal competent, prèvia comprovació del compliment per l'interessat dels requisits que estableix l'article anterior. La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària tindrà caràcter discrecional, dintre dels límits fixats per aquest Reglament i del respecte al principi d'igualtat.
2.- Per a tramitar la sol·licitud d'autorització municipal haurà de presentar-se la següent documentació:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud total i correctament emplenat, que estarà disponible en l'Ajuntament de Prades; en aquest document constaran les següents dades:
- DNI, domicili, nom i cognoms del peticionari.
- Telèfon de contacte.
- DNI, domicili, nom i cognoms dels empleats o socis que vagin a fer ús de l'autorització en cas de no coincidir amb el titular peticionari, així com acreditació de la relació laboral o empresarial amb el peticionari.
- Nombre d'inscripció en el Registre de comerciants.
- Expressió de si la sol·licitud correspon a l'adjudicació d'un lloc vacant o la renovació d'una autorització concedida, fent constar en aquest cas el nombre de lloc l'autorització del qual desitja renovar.
- Epígraf de IAE o registre que pugui substituir-lo.
- Tipologia dels productes que es pretén comercialitzar.
- Descripció de les instal·lacions o sistemes de venda (camió-botiga o parada).
- Declaració expressa que el sol·licitant coneix les normes a que ha d'ajustar-se la seva activitat i s'obliga a la seva observació.
b) A l'imprès esmentat en l'apartat anterior s'acompanyarà la següent documentació:
- Fotocòpia compulsada del DNI (o del CIF en el cas de persones jurídiques) del sol·licitant i dels DNI de la resta de les persones que vagin exercir la venda en el lloc.
- Certificat expedit per l'Agència Tributària on consti que el titular està donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
- Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en el Registre de comerciants.
- Documentació acreditativa d'estar en situació d'alta o assimilada en el règim corresponent de la Seguretat Social i al corrent de pagament de la quota per a totes les persones que vagin a exercir la venda en el lloc.
- En el cas d'estrangers no membres de la Unió Europea, documentació acreditativa d'haver obtingut els corresponents permisos de residència i treball.

Article 14.- Autorització municipal
1.- Les autoritzacions es concediran prèvia sol·licitud de l'interessat i abonament dels drets corresponents.
2.- En les autoritzacions municipals, que hauran d'exhibir-se de forma visible i permanent en la parada de venda, es farà constar:
- Nom i cognoms i NIF del peticionari, així com de les persones que podran fer ús de l'autorització si el titular d'aquesta és una persona jurídica.
- Epígraf de IAE o registre equivalent.
- Tipologia dels productes que es poden comercialitzar.
- Identificació del lloc o llocs on es permet exercir la venda.
- Dates i horari a que se subjectarà l'exercici de la venda per part de la persona autoritzada.
- Termini de validesa.
3.- L'autorització municipal podrà ser retirada per l'administrador del mercat en els supòsits de deterioració, raspadures, manipulació, caducitat o qualsevol altre motiu que indueixi dubtes sobre la validesa de la mateixa, o per l'ús per persones no autoritzades.
4.- Els venedors han de disposar del Llibre de Reclamacions segons la normativa vigent, així com del cartell indicatiu de la posada a la disposició del client de les fulles de reclamacions, situat en lloc visible al costat de l'autorització municipal.

Article 15.- Limitació nombre llocs per titular i permutes
1.- Es fixa en un (1) el nombre màxim de llocs a ocupar per un sol titular, ja sigui persona física o jurídica, en el Mercat setmanal dels divendres.
2.- No podran permutar-se els llocs entre si de forma ocasional.
La permuta indefinida de llocs requerirà autorització municipal. La permuta no permesa podrà comportar l'aixecament del lloc, sense perjudici de la denúncia corresponent.

Article 16.- Transmissió de les autoritzacions
1.- L'autorització municipal serà personal i intransferible, podent no obstant això fer ús d'ella quan el titular sigui una persona física, i sempre que li assisteixin en l'exercici de la seva activitat, el cònjuge, els fills i els empleats donats d'alta per aquell en la Seguretat Social. En tot cas s'imputarà al titular de l'autorització administrativa la responsabilitat derivada de possibles infraccions al disposat en aquest Reglament.
2.- Excepcionalment, podran ser transferides les autoritzacions en els supòsits de mort, impossibilitat física o jubilació, i en aquests casos es podrà autoritzar el canvi de titular, si ho sol·liciten, exclusivament a favor del seu cònjuge, dels seus ascendents (pares), descendents (fills) o germans, sempre que el nou titular acrediti que reuneix les condicions establertes en l'article 12.

Article 17.- Durada de l'autorització
1.- Per al Mercat setmanal, el període de vigència de l'autorització serà d'un any natural renovable, comptat des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, o per l'espai de temps restant fins a la finalització de l'any en cas que el seu atorgament es produeixi una vegada iniciat aquest.
2.- Per a la venda no sedentària en mercats ocasionals la vigència de l'autorització coincidirà amb la durada concreta del mercat ocasional corresponent.
3.- Per a la venda no sedentària per a les que s'hagi atorgat una autorització específica la durada constarà expressament en aquesta.

Article 18.- Pagament de les taxes
El venedor al que se li hagués adjudicat un lloc haurà d'abonar les taxes determinades en la corresponent Ordenança fiscal núm. T-12.

Article 19.- Procediment de concessió de l'autorització
L'atorgament de les autoritzacions per a la pràctica de la venda no sedentària al Mercat s'efectuarà conforme al següent procediment:
a) Entre l'1 i el 15 de desembre de cada any s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds de nous llocs que poguessin quedar vacants.
En la sol·licitud, en model normalitzat, haurà de constar la tipologia de producte que va a vendre, segons les categories recollides en la present ordenança.
b) Les sol·licituds presentades formaran una llista d'espera. Tindran prioritat les sol·licituds presentades per persones que acreditin un període mínim de residència a Prades de 2 anys segons el Padró Municipal d'habitants.
L'ordre de llista d'espera de la resta de sol·licituds es determinarà per l'ordre de Registre d'entrada.

Article 20.- Cobertura de llocs vacants
1.- Quan es produeixi una vacant i l'Ajuntament decideixi cobrir-la, ho comunicarà al titular que correspongui de la llista d'espera i li atorgarà un termini de 15 dies naturals perquè aporti la documentació necessària per a poder adjudicar-li el lloc; en cas contrari, perdrà tots els drets de la llista d'espera.
2.- Els venedors que accedeixin per aquest sistema a un lloc, tindran l'obligació de dedicar-se a la venda del producte per al qual van ser autoritzats durant almenys un any des de l'adjudicació del lloc.
3.- Una vegada passat aquest termini, si desitgessin canviar la tipologia de producte a vendre, haurien de sol·licitar-lo per escrit a l'Ajuntament, que ho autoritzarà, si s'escau, prèvia aportació de la documentació justificativa del canvi de producte a la venda.

Article 21.- Renovació de les autoritzacions
1.- La sol·licitud de renovació es farà efectiva durant el mes de novembre de cada any, finalitzat el qual sense haver-se sol·licitat, s'entendrà renunciat el dret i l'Ajuntament podrà disposar del lloc.
2- Per a sol·licitar la renovació haurà de presentar-se la mateixa relació de documentació que per a la concessió de l'autorització original, a més de l'autorització concedida, amb la finalitat de comprovar que segueixen donant-se les circumstàncies que van motivar la seva concessió.
3- L'Ajuntament podrà denegar la renovació de l'autorització als qui no estiguin al corrent de pagament de les corresponents taxes, o haguessin incomplert aquesta ordenança en qualsevol dels seus extrems.

Article 22.- Revocació, suspensió i extinció de l'autorització
1.- L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició de les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament, sempre que les mateixes haguessin quedat suficientment especificades en l'expedient de concessió de l'autorització.
b) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.
c) Per no abonar en els terminis previstos l'import del lloc la titularitat del qual ostenti.
d) Per aplicació del règim sancionador previst en la present ordenança.
e) Per l'impagament de qualsevol sanció administrativa imposada en ocasió del Mercat, de conformitat amb aquesta ordenança.
f) Per sanció que comporti la pèrdua de l'autorització.
2.- En els casos recollits en els apartats c) i e) del present article, des del moment de la finalització del termini de pagament en període voluntari, l'Ajuntament podrà suspendre temporalment l'autorització per a l'exercici de la venda a aquells titulars que no hagin satisfet l'import del rebut, fins que ho facin efectiu. Aquesta suspensió temporal no serà impediment per a seguir el procediment legal de constrenyiment i la tramitació de la retirada definitiva de l'autorització per impagament en el termini previst.
3.- L'extinció de l'autorització es produirà per la renúncia del seu titular.

Article 23.- Caducitat de l'autorització
La cancel·lació de la inscripció en el Registre de comerciants o qualsevol altra alteració en la situació del venedor autoritzat de la qual es derivi l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits que per a l'exercici de la venda no sedentària estableix l'article 12 de la present ordenança produirà automàticament la caducitat de l'autorització municipal.

CAPÍTOL VII.- DE L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA

Article 24.- Compliment normativa sectorial
En el desenvolupament de la seva activitat mercantil els venedors no sedentaris hauran d'observar el que disposa la normativa vigent en cada moment sobre l'exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, havent d'estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents factures i documents que acreditin la procedència dels productes, així com de cartells o etiquetes en els quals s'exposin, suficientment visibles per al públic, els preus de venda dels productes oferts.

Article 25.- Requisits dels llocs de venda
1.- La venda no sedentària haurà de realitzar-se en llocs o instal·lacions desmuntables o de fàcil transport, adequades a aquest tipus d'activitat, fins i tot en camions-botiga, tenint sempre en compte que la seva instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i d'higiene exigides per la normativa específica vigent.
2.- Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt el sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permetin, han de situar-se a una altura no inferior a vuitanta centímetres respecte al nivell del sòl.
3.- No es permet l'ús d'altaveus o fer crides en veu alta per anunciar els productes. Tampoc es permet la utilització d'aparells que emetin música o altres sons.
4.- Els llocs del Mercat tindran unes dimensions d'acord amb el llistat del plànol adjunt.
5.- No s'obstaculitzarà el pas ni els accessos als veïns i vianants i es respectaran els bancs i els arbres.
6.- No es permetrà el muntatge dels llocs de venda del Mercat a partir de les 9:00 hores, i desmuntar, excepte causa climatològica o de força major, abans de les 14:00 hores.

Article 26.- Prohibició estacionament
Al Mercat no hi podrà romandre cap vehicle més del temps necessari per a la càrrega i la descàrrega de les mercaderies. Tampoc si podran aparcar o situar vehicles.
Solament estan autoritzats a estacionar aquells vehicles que per les seves característiques o disseny, són especialment condicionades com a tendes ambulants i també aquells vehicles que tot i que no disposen d'aquests condicionaments, i per circumstàncies especials, disposin del corresponent permís municipal.

Article 27.- Obligacions dels venedors
Sense perjudici de les obligacions establertes en altres articles d'aquest Reglament, el venedor haurà de complir les següents, a més de les instruccions que dicti l'autoritat designada per l'Ajuntament per a exercir les funcions d'administrador del Mercat i altres llocs on es practiqui la venda no sedentària:

a) Els venedors mantindran net el seu lloc durant tota la jornada; una vegada finalitzada la jornada de venda, deixaran perfectament neta zona de via pública ocupada, havent de recollir tots els embolcalls i desaprofitaments de tot gènere que es trobin al voltant del lloc, dipositant-los en els corresponents contenidors soterrats de recollida selectiva d'escombraries.
b) Les parades de venda no podran sobrepassar les línies marcades en el sòl per a separar els llocs d'uns altres i els vials comuns.
c) Les mercaderies no podran exposar-se de manera que impedeixin el pas de vianants, ni tampoc sobrepassar les dimensions dels llocs establertes en el plànol annex, no permetent-se voladissos que sobrepassin la vertical de la línia del lloc, ni altres elements (parts dels punts de venda o mercaderies en exposició) que estiguin a menys de 2 metres sobre el nivell del sòl, impedint el pas normal de vianants.
d) Tampoc podran posar-se mercaderies o altres elements damunt dels bancs i s'haurà de respectar una distància mínima de 1,5 metres per tal que les persones hi puguin seure.
e) Els venedors han de mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions de la parada.
f) Els venedors han de reparar o pagar la reparació dels desperfectes que puguin ocasionar en qualsevol element urbanístic.
g) Haurà de guardar-se per part dels venedors la deguda urbanitat amb la resta de venedors i persones que es donen cita en el recinte del Mercat.
h) Els venedors estaran obligats a subministrar dades i facilitar les funcions d'informació, vigilància i inspecció.

CAPÍTOL VIII.- DE LA INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA

Article 28.- Autoritat competent en matèria de comerç i mercats
L'administrador del Mercat tindrà la missió de vetllar pel compliment d'aquest Reglament, informant a la corporació de totes les anomalies que observi i sol·licitant de qui correspongui la informació que cregui convenient, proposant totes aquelles millores que consideri oportunes.

Article 29.- Vigilància i control
L'administrador del Mercat vigilarà que aquest Reglament i les ordenances concomitants siguin complertes per tots aquells que es dediquin a aquest tipus d'activitat.

Article 30.- Encarregat del Mercat
L'administrador del Mercat exercirà les funcions de distribució, control, vigilància i inspecció de l'exercici de la venda no sedentària en els llocs de venda instal·lats en els mercats.
El titular de l'autorització, sigui persona física o jurídica, haurà en qualsevol moment d'oferir la informació requerida a sol·licitud de l'administrador del Mercat, especialment en el referit a la necessària acreditació de la relació que li uneix amb les persones físiques que exerceixen l'activitat en cas de ser diferents del titular, i acreditar la seva alta en la Seguretat Social.
En cas de considerar-ho oportú, o davant la negativa d'algun venedor a complir aquest Reglament, les ordenances o les seves instruccions, l'administrador del Mercat posarà els fets en coneixement de la Corporació per a assegurar el normal funcionament del Mercat.

CAPÍTOL IX.- INFRACCIONS I SANCIONS

Article 33.- Règim sancionador
Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveuen el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, i altra legislació aplicable, les infraccions al que es disposa en aquest Reglament seran sancionades per l'Ajuntament conforme al que disposa la legislació de règim local, i en particular al que estableixen els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

Article 34.- Qualificació i tipificació infraccions
Les infraccions al preceptuat en aquesta ordenança poden qualificar-se com lleus, greus i molt greus.

Article 35.- Infraccions
1.- Es qualifiquen com infraccions lleus les següents:
a) Presència de persones no autoritzades exercint la venda en la parada.
b) Excedir els perímetres del lloc, i/o els dies o horaris establerts.
c) Exercici de la venda en llocs o instal·lacions que no s'ajustin a l'exigit.
d) No exhibir l'autorització en lloc visible en la parada.
e) No estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents factures i documents que acreditin la procedència dels productes.
f) No disposar de cartells o etiquetes en els quals s'exposin, suficientment visibles per al públic, els preus de venda dels productes oferts.
g) No disposar de carnet de manipulador d'aliments en vigor en cas de ser necessari tenint en compte els productes que es posen a la venda.
h) Venda de productes diferents a aquells per als quals es va sol·licitar l'autorització.
i) L'incompliment, per primera vegada, de quantes obligacions o prohibicions es recullen en aquest Reglament i no tenen expressa qualificació d'infraccions greus o molt greus.
j) Els danys lleus ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un servei o d'un espai públic, així com les pertorbacions d'intensitat lleu ocasionades a la tranquil·litat o el pacífic exercici dels drets d'altres persones o activitats, la salubritat o ornament públics, l'ús d'un servei o d'un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-lo, o el normal funcionament d'un servei públic.
2.- Es qualifiquen com greus les infraccions que suposin:
a) La comissió d'una segona falta qualificada inicialment com lleu, quan el venedor no sedentari hagués estat objecte d'un sanció ferma en via administrativa.
b) El falsejament o ocultació de dades en les sol·licituds d'autorització o en les peticions d'informació formulades per l'Ajuntament.
c) Quan el titular de la parada sigui una persona jurídica, l'exercici de la venda per persona física diferent als socis o empleats expressament indicats en l'autorització municipal.
d) Venda de productes la venda dels quals està prohibida (no homologats, sense controls sanitaris, etc.).
3.- Es qualifiquen com infraccions molt greus les següents:
a) La comissió d'una segona falta qualificada inicialment com greu, quan el venedor no sedentari hagués estat objecte d'una sanció ferma en via administrativa.
b) Instal·lar un punt de venda no sedentària sense la preceptiva autorització municipal.
c) El traspàs, sots-arrendament o cessió del lloc sense haver obtingut la corresponent autorització.
d) No abonar en els terminis previstos l'import de les taxes del lloc la titularitat del qual ostenti.
e) Amenaces o agressions a l'autoritat municipal, als seus agents o a l'administrador del mercat.
f) Els danys greus ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un servei o d'un espai públic, així com les pertorbacions d'intensitat greu ocasionades a la tranquil·litat o el pacífic exercici dels drets d'altres persones o activitats, la salubritat o ornament públics, l'ús d'un servei o d'un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-lo, o el normal funcionament d'un serv...

Data Publicació: 07/11/2011
BOP 256 - Fascicle 1
Text de la Inserció 2011/12643