enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació d'un projecte d'obres (12-2011). Aprovat inicialment pel Ple de la corporació, en la sessió del dia 23 de setembre de 2011, el projecte d'obres del Centre Cívic, gimnàs, s'exposa al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, durant el qual es pot examinar a la secretaria d'aquest Ajuntament en hores d'oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagi presentat cap al·legació es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'acord definitiu.

Prades, 26 de setembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació: 06/10/2011 BOP 231 - Fascicle 1Inserció 2011-11284