enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsEl Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2011, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del mercat setmanal i la venda ambulant.
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte del reglament, a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s'han de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s'ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.

Prades, 6 de setembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació 13/09/2011 BOP 211 - Fascicle 1