enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials2011/9483 - AJUNTAMENT DE PRADES Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre declaració anual de béns i activitats dels regidors (08-2011) Es fa pública la diligència de la Secretaria de l'Ajuntament de Prades, que es transcriu a continuació: DILIGÈNCIA per fer constar que els senyors i les senyores següents: Sr. Joan Pons i Mariné Sr. Josep Maria Planas i Pujol Sr. Llorenç Torruella i Ramiro Sra. Lídia Bargas i Musoy Sra. Maria Rosa Domènech i Lladó Sr. Eugeni Coll i Rovira Sr. Joan Llurba i Borrull membres de l'Ajuntament de Prades, han formulat declaració dels seus béns patrimonials i activitats, en compliment dels que disposa l-article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, manifestant sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades declarades. Aquestes declaracions es troben a disposició de les persones interessades a la Secretaria d'aquest Ajuntament (plaça Major, 2. 43364 Prades. Horari: de dilluns a divendres, de 8:00 h a 15:00 h). Prades, 3 d'agost de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
veure bopt