enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsBUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2015-03743
Administració Local
2015-03743
Ajuntament de Prades
ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 2 del pressupost de 2015 (20-2014)
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 8 d’abril de 2015, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de
crèdit núm. 2 del pressupost general de l’exercici de 2015.
De conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a
comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas de no presentar-se’n cap, es considerarà de finitivament aprovat.
Prades, 8 d’abril de 2015.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal