enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Dimecres, 27 de maig de 2015 - Número 122
oficialsBUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
CIE: BOPT-I-2015-05497
Administració Local 2015-05497
Ajuntament de Prades
ANUNCI
de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 3 del pressupost de 2015 (11-2015) El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de maig de 2015, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost general de l’exercici de 2015.
De conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas de no presentar-se’n cap, es considerarà definitivament aprovat.
Prades, 20 de maig de 2015.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal